نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبادان بررسی شاخص تابش فرابنفش و رفتار اکولوژیکی شهروندان در آبادان [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 89-104]
 • آنتروپی شانون ارائة چارچوب تصمیم‌گیری برای سنجش عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ساحلی ایران [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 51-67]
 • آینده‌پژوهی ارائه پیشران‌های کلیدی آینده حکمروایی شهری هوشمند (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 17-40]

ا

 • احساس نشاط تحلیل اثرگذاری محیط طبیعی و زیست‌بوم بر احساس نشاط شهروندان (مطالعه موردی: محلات منتخب شهر رودکناری اهواز) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 15-44]
 • استان گیلان سنجش مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی در استان‌گیلان: رهیافت مدل اقتصاد پایه و مدل تغییر سهم [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 41-56]
 • استان گیلان شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مجازی با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 63-88]
 • استان مازندران تأثیر ریسک ادراک‌شده از کووید 19 و رسانه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد با نقش میانجی درگیری برند در صنعت گردشگری استان مازندران [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 1-18]
 • اقتصاد توسعه سنجش مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی در استان‌گیلان: رهیافت مدل اقتصاد پایه و مدل تغییر سهم [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 41-56]
 • اقتصاد منطقه‌ای سنجش مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی در استان‌گیلان: رهیافت مدل اقتصاد پایه و مدل تغییر سهم [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 41-56]
 • امکانات و خدمات شهری ارزیابی اثرات دسترسی به امکانات و خدمات شهری بر حس تعلق مکانی در بافت‌های فرسوده کلان‌شهر اهواز [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 89-103]
 • امنیت غذای شهری تبیین الگوی حکمروایی خوب سیستم‌های غذای پایدار شهری [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 91-113]

ب

 • بافت فرسوده ارزیابی اثرات دسترسی به امکانات و خدمات شهری بر حس تعلق مکانی در بافت‌های فرسوده کلان‌شهر اهواز [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 89-103]
 • برنامه‌ریزی سناریو مبنا تدوین سناریوهای توسعه‌پایدار شهری بر پایه برنامه‌ریزی سناریومبنا (مطالعه موردی: شهر بندری ماهشهر) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 75-90]

پ

 • پهنه‌های دانش‌بنیان واکاوی تولید فضا و شکل‌گیری پهنه‌های دانش‌بنیان با استفاده از نظریۀ هنری لوفور (مطالعه موردی: منطقۀ ساحلی ات‌ساین 22 بارسلونا) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 105-127]

ت

 • تصاویر ماهواره ای بررسی تحولات کاربری اراضی شهرستان رشت با استفاده از آنالیز تصاویر ماهواره‌ای [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 69-88]
 • تصمیم‌گیری چندشاخصه ارائة چارچوب تصمیم‌گیری برای سنجش عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ساحلی ایران [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 51-67]
 • تغییرات اقلیمی سنجش و پیش‌بینی پتانسیل وقوع سیلاب تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 45-61]
 • تغییرات تراکم ارزیابی پایداری عملیات جنگلکاری مانگرو در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]
 • تغییرات سطح ارزیابی پایداری عملیات جنگلکاری مانگرو در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]
 • تغییرات کاربری اراضی بررسی تحولات کاربری اراضی شهرستان رشت با استفاده از آنالیز تصاویر ماهواره‌ای [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 69-88]
 • توسعه‌پایدار تدوین سناریوهای توسعه‌پایدار شهری بر پایه برنامه‌ریزی سناریومبنا (مطالعه موردی: شهر بندری ماهشهر) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 75-90]
 • توسعه پایدار شهری تدوین سناریوهای توسعه‌پایدار شهری بر پایه برنامه‌ریزی سناریومبنا (مطالعه موردی: شهر بندری ماهشهر) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 75-90]
 • توسعه جنگل ارزیابی پایداری عملیات جنگلکاری مانگرو در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]
 • توسعه گردشگری ساحلی ارائة چارچوب تصمیم‌گیری برای سنجش عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ساحلی ایران [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 51-67]
 • توسعه گردشگری مجازی شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مجازی با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 63-88]
 • تولید فضا واکاوی تولید فضا و شکل‌گیری پهنه‌های دانش‌بنیان با استفاده از نظریۀ هنری لوفور (مطالعه موردی: منطقۀ ساحلی ات‌ساین 22 بارسلونا) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 105-127]

چ

 • چابهار سنجش اثرات منطقه آزاد تجاری - صنعتی بر عدالت اجتماعی در شهر چابهار [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]

ح

 • حرا ارزیابی پایداری عملیات جنگلکاری مانگرو در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]
 • حس تعلق مکان ارزیابی اثرات دسترسی به امکانات و خدمات شهری بر حس تعلق مکانی در بافت‌های فرسوده کلان‌شهر اهواز [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 89-103]
 • حق بر غذا تبیین الگوی حکمروایی خوب سیستم‌های غذای پایدار شهری [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 91-113]
 • حکمروایی خوب تبیین الگوی حکمروایی خوب سیستم‌های غذای پایدار شهری [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 91-113]
 • حکمروایی شهری هوشمند ارائه پیشران‌های کلیدی آینده حکمروایی شهری هوشمند (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 17-40]
 • حوضه آبریز کورا- ارس تبیین مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 57-74]

خ

 • خطرپذیری سیلاب سنجش و پیش‌بینی پتانسیل وقوع سیلاب تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 45-61]

د

 • درگیری برند تأثیر ریسک ادراک‌شده از کووید 19 و رسانه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد با نقش میانجی درگیری برند در صنعت گردشگری استان مازندران [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 1-18]

ر

 • رسانه های اجتماعی تأثیر ریسک ادراک‌شده از کووید 19 و رسانه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد با نقش میانجی درگیری برند در صنعت گردشگری استان مازندران [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 1-18]
 • ریسک ادراک شده تأثیر ریسک ادراک‌شده از کووید 19 و رسانه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد با نقش میانجی درگیری برند در صنعت گردشگری استان مازندران [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 1-18]
 • روش Cocoso تحلیل اثرگذاری محیط طبیعی و زیست‌بوم بر احساس نشاط شهروندان (مطالعه موردی: محلات منتخب شهر رودکناری اهواز) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 15-44]
 • روش ارزیابی نسبت جمعی (ARAS) ارائة چارچوب تصمیم‌گیری برای سنجش عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ساحلی ایران [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 51-67]
 • رویکرد آمیخته شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مجازی با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 63-88]

ز

 • زیست‌بوم تحلیل اثرگذاری محیط طبیعی و زیست‌بوم بر احساس نشاط شهروندان (مطالعه موردی: محلات منتخب شهر رودکناری اهواز) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 15-44]

س

 • سیستان و بلوچستان ارزیابی پایداری عملیات جنگلکاری مانگرو در سواحل استان سیستان و بلوچستان [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 1-13]
 • سیستم غذایی تبیین الگوی حکمروایی خوب سیستم‌های غذای پایدار شهری [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 91-113]
 • سلمانشهر ارزیابی و اولویت‌بندی مناطق شهری بر اساس شاخص‌های شهرشاد (مطالعه موردی: سلمانشهر) [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 39-50]

ش

 • شاخص اقلیمی بررسی شاخص تابش فرابنفش و رفتار اکولوژیکی شهروندان در آبادان [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 89-104]
 • شاخص های مسکن پایدار بررسی و تحلیل وضعیت پایداری مسکن در شهر بندرانزلی [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 19-38]
 • شادی ارزیابی و اولویت‌بندی مناطق شهری بر اساس شاخص‌های شهرشاد (مطالعه موردی: سلمانشهر) [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 39-50]
 • شهر اهواز تحلیل اثرگذاری محیط طبیعی و زیست‌بوم بر احساس نشاط شهروندان (مطالعه موردی: محلات منتخب شهر رودکناری اهواز) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 15-44]
 • شهربندرانزلی بررسی و تحلیل وضعیت پایداری مسکن در شهر بندرانزلی [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 19-38]
 • شهر رشت ارائه پیشران‌های کلیدی آینده حکمروایی شهری هوشمند (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 17-40]
 • شهرستان رشت بررسی تحولات کاربری اراضی شهرستان رشت با استفاده از آنالیز تصاویر ماهواره‌ای [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 69-88]
 • شهر شاد ارزیابی و اولویت‌بندی مناطق شهری بر اساس شاخص‌های شهرشاد (مطالعه موردی: سلمانشهر) [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 39-50]
 • شهر هوشمند ارائه پیشران‌های کلیدی آینده حکمروایی شهری هوشمند (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 17-40]

ص

 • صنعت گردشگری مجازی ایران شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مجازی با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 63-88]

ع

 • عدالت اجتماعی سنجش اثرات منطقه آزاد تجاری - صنعتی بر عدالت اجتماعی در شهر چابهار [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]

ف

 • فضای ذهنی واکاوی تولید فضا و شکل‌گیری پهنه‌های دانش‌بنیان با استفاده از نظریۀ هنری لوفور (مطالعه موردی: منطقۀ ساحلی ات‌ساین 22 بارسلونا) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 105-127]
 • فضای زیسته واکاوی تولید فضا و شکل‌گیری پهنه‌های دانش‌بنیان با استفاده از نظریۀ هنری لوفور (مطالعه موردی: منطقۀ ساحلی ات‌ساین 22 بارسلونا) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 105-127]
 • فضای فیزیکی واکاوی تولید فضا و شکل‌گیری پهنه‌های دانش‌بنیان با استفاده از نظریۀ هنری لوفور (مطالعه موردی: منطقۀ ساحلی ات‌ساین 22 بارسلونا) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 105-127]

ق

 • قصد بازدید مجدد تأثیر ریسک ادراک‌شده از کووید 19 و رسانه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد با نقش میانجی درگیری برند در صنعت گردشگری استان مازندران [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 1-18]

ک

 • کلان‌شهر اهواز ارزیابی اثرات دسترسی به امکانات و خدمات شهری بر حس تعلق مکانی در بافت‌های فرسوده کلان‌شهر اهواز [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 89-103]

گ

 • گردشگری مجازی شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مجازی با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 63-88]

ل

 • لایه ازن بررسی شاخص تابش فرابنفش و رفتار اکولوژیکی شهروندان در آبادان [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 89-104]

م

 • ماهشهر تدوین سناریوهای توسعه‌پایدار شهری بر پایه برنامه‌ریزی سناریومبنا (مطالعه موردی: شهر بندری ماهشهر) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 75-90]
 • محیط طبیعی تحلیل اثرگذاری محیط طبیعی و زیست‌بوم بر احساس نشاط شهروندان (مطالعه موردی: محلات منتخب شهر رودکناری اهواز) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 15-44]
 • مخاطره طبیعی بررسی شاخص تابش فرابنفش و رفتار اکولوژیکی شهروندان در آبادان [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 89-104]
 • مدل اقتصاد پایه سنجش مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی در استان‌گیلان: رهیافت مدل اقتصاد پایه و مدل تغییر سهم [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 41-56]
 • مدل تغییر سهم سنجش مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی در استان‌گیلان: رهیافت مدل اقتصاد پایه و مدل تغییر سهم [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 41-56]
 • مدل‌سازی سنجش و پیش‌بینی پتانسیل وقوع سیلاب تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 45-61]
 • مسکن بررسی و تحلیل وضعیت پایداری مسکن در شهر بندرانزلی [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 19-38]
 • مسکن پایدار بررسی و تحلیل وضعیت پایداری مسکن در شهر بندرانزلی [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 19-38]
 • مناسبات تبیین مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 57-74]
 • مناطق آزاد تجاری- صنعتی سنجش اثرات منطقه آزاد تجاری - صنعتی بر عدالت اجتماعی در شهر چابهار [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]
 • مناطق ساحلی ارائة چارچوب تصمیم‌گیری برای سنجش عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ساحلی ایران [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 51-67]

ن

 • نواحی شهری سنجش اثرات منطقه آزاد تجاری - صنعتی بر عدالت اجتماعی در شهر چابهار [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]

ه

 • هیدروپلیتیک تبیین مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 57-74]