واکاوی تولید فضا و شکل‌گیری پهنه‌های دانش‌بنیان با استفاده از نظریۀ هنری لوفور (مطالعه موردی: منطقۀ ساحلی ات‌ساین 22 بارسلونا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22124/gscaj.2023.22614.1181

چکیده

امروزه توسعۀ شهرهای دانش ­بنیان به یکی از راهبردهای توسعۀ فراگیر و یکی از مؤثرترین پارادایم های شهرهای پایدار آینده تبدیل و هزاره جدید به نام عصر شهرهای دانش ­بنیان نام­گذاری شده است. با وجود این، تولید فضا در شهرهای دانش ­بنیان، الزامات خاص خود را دارد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، واکاوی تولید فضا و شکل­گیری پهنه­ های دانش‌بنیان با استفاده از نظریۀ هنری لوفور است. پژوهش حاضر از نوع نظری-بنیادی و روش آن، توصیفی-تحلیلی است. هستی­ شناسی پژوهش حاضر، ترکیبی از عوامل فیزیکی، ذهنی و زیسته و شناخت‌شناسی آن تأویلی و تفسیری است. نتایج پژوهش نشان­ دهندۀ آن است که بر اساس نظریۀ هنری لوفور، تولید فضا در شکل فیزیکی (تبدیل منطقه‌بندی محدوده از «22 ای» (صنعتی) به «22 ات‌ساین­» (فعالیت‌های بهره ­ورانۀ جدید دانش‌بنیان)؛ ایجاد پهنه­ای بر مبنای کاربری ترکیبی، تنوع، فشردگی و تراکم شهری؛ ایجاد خوشه­ های مختلف مشتمل بر انرژی، رسانه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری پزشکی و راه ­اندازی سامانۀ ات‌ساین 22 کارآفرینان؛ بارسلون اکتیوا، مرکز رشد بارسلون و پالتفرم ­های لندینگ ات‌ساین 22، ذهنی (انطباق بافت جدید با اقتصاد جدید؛ جذاب‌نمودن فضا برای جذب نخبگان، انعطاف­پذیری بلند­مدت و تضمین پایداری در آینده؛ نقش برنامه ­ریز و تسهیل ­بخش دولت و شهرداری؛ سابقه شهر بارسلونا در زمینه کاربست کاربری ترکیبی و صنایع خلاق) و زیسته (ساختمان مدیاتیک به‌عنوان مرکز ارتباطی و نقطۀ ملاقات برای مشاغل، دانشجویان، کارآفرینان، مراکز تحقیق و توسعه و مؤسسات فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ترویج رویداد برکفست آپدیت ات‌ساین 22 جهت ایجاد ارتباط متقابل بین جامعۀ متخصصان و ایجاد احساس تعلق به مکان؛ اجرای برنامه ­هایی مانند منطقۀ دیجیتال جهت آشنا نمودن پدربزرگ ­ها و مادربزرگ­ ها و والدین منطقه با برنامه ­های آموزشی دیجیتال؛ تأسیس پردیس شهر هوشمند، جهت ایجاد فضای جدیدی برای نوآوری شهری از طریق گردهم‌آوردن شرکت‌ها، مؤسسات، دانشگاه­ ها و مراکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات، اکوسیستم ­های نوآوری و برنامه ­ریزی شهری) در پهنه های دانش ­بنیان اتفاق افتاده است.

تازه های تحقیق

- مؤلفه­ ها و ابعاد تولید فضا در پهنه­ های دانش ­بنیان شهری، مواردی را فراروی سیاست­گذاران، برنامه­ ریزان و مدیران اجرایی شهرهای کشور قرار می­ دهد که این امر می­تواند تحقق­ پذیری شهرهای دانش ­بنیان در مناطق ساحلی کشور را تسهیل نماید.

- مصداق­ های عملیاتی ابعاد تولید فضا مشتمل بر فیزیکی، ذهنی و زیسته جهت کاربست آن‌ها در شهرهای ساحلی دانش ­بنیان شهری را مشخص نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مهدنژاد، حافظ و زنگانه، احمد (1401). خوانش مؤلفه‌‏های شهر هم‏گرا با تأکید بر کاربست آن در تجربۀ مالمو سوئد (مطالعه موردی: محلۀ Bo01)، دوفصلنامه علمی مطالعات محیط انسان­ساخت، 1 (2)، صص. 72-101.
Abdelgwad, S. (2019). Understanding the Innovation District: Knowledge Economy and the Use of Space Barcelona and Dubai, Erasmus University of Rotterdam, Erasmus School of History Culture and Communication.
Alfaro Navarro, J. L., López Ruiz, V. R., and Nevado Peña, D. (2017). The effect of ICT use and capability on knowledge-based cities, Cities, 60 (1), pp. 272-280.
Alraouf, A. A. (2005). Knowledge Cities: Examining The Discourse, Smart Villages, Internet Cities or Creativity Engines. In 1st International Symposium on Knowledge Cities. Arab Urban Development Institute (AUDI). Al-Madina Al-Munawara, Saudi Arabia -November 28-30.
Battaglia, A., Tremblay, D. G. (2012). 22@ and the Innovation District in Barcelona and Montreal: A Process of Clustering Development between Urban Regeneration and Economic Competitiveness. Montréal: University of Quebec at Montréal.
Bougdah, H., Versaci, A., Sotoca, A., Trapani, F., Migliore, M., And Clark, N. (2017). Urban and Transit Planning: A Culmination of Selected Research Papers from IEREK Conferences on Urban Planning, Architecture and Green Urbanism, Italy and Netherlands. Advances in Science, Technology & Innovation (ASTI), Springer.
Carrillo, F. J. (2015). Knowledge-based development as a new economic culture. Carrillo Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 1 (15), pp. 1-17.
Charnock, G., Ramon, R. F. (2011). A new space for knowledge and people? Henri Lefebvre, representations of space, and the production of 22@ Barcelona. Environment and planning D: Society and space, 29 (4), pp. 613-632.
Cueva Ortiz, S., Guevara, C. (2022).  People Interaction as the Driving Force of the Knowledge City. Applied Human Factors and Ergonomics International, 1(1), pp. 1-9.
Cueva-Ortiz, S., Cruz-Cárdenas, J. (2021). Knowledge Cities: ICT and Urban Components. In L. Y. (eds) Markopoulos E., Goonetilleke R.S., Ho A.G. (Ed.), International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2021: Advances in Creativity, Innovation, Entrepreneurship and Communication of Design (pp. 181–188). Springer, Cham.
Edvardsson, I. R., Yigitcanlar, T., And Pancholi, S. (2016). Knowledge city research and practice under the microscope: a review of empirical findings. Knowledge Management Research & Practice, 14 (4), pp. 537–564.
Elena, C. (2015). The making of knowledge cities in Romania. Procedia Economics and Finance, 32 (1), pp.  534 - 541.
Ergazakis, K., Metaxiotis, K., And Psarras, J. (2006). Knowledge cities: the answer to the needs of knowledge-based development. Journal of Information and Knowledge Management Systems, 36 (1), pp. 67-8.
Esmaeilpoorarabi, N., Yigitcanlar, T., Kamruzzaman, M., And Guaralda, M. (2020). How can an enhanced community engagement with innovation districts be established? Evidence from Sydney, Melbourne and Brisbane.
Florida, R. (2004). The Rise of the Creative Class: And How It’s TransformingWork, Leisure, Community and Everyday Life (Paperback). Basic Books, New York.
Florida, R. (2005). Cities and the Creative Class. New York & London: Routledge.
Gianoli, A., Palazzolo Henkes, R.  (2020). The Evolution and Adaptive Governance of the 22@ Innovation District in Barcelona. Urban Science, 4 (16), pp. 1-17.
Hu, T. S., Pan, S. C., And Lin, H. P. (2021). Development, Innovation, and Circular Stimulation for a Knowledge-Based City: Key Thoughts. Energies, 14 (1), pp. 1-19.
Lefebvre, H. (1971). Everyday life in the modern world. London: Harper Torchbooks.
Lefebvre, H. (1977). Reflections on the politics of space. In R. Peet (Ed.), Radical geography (pp. 339–352). London: Methuen and Co.
Lefebvre, H. (1987). An interview with Henri Lefebvre. Environment and Planning, Society and Space, 5 (1), pp. 27-38.
Lefebvre, H. (1991). The production of space. 1st ed. Oxford, OX, UK: Blackwell.
Lefebvre, H. (1995). Introduction to modernity. London: Verso. Lefebvre, H. (1996). Writing on cities. London: Blackwell.
Lefebvre, H. (2003). The urban revolution. Minneapolis, MN: Minnesota University Press.
Lefebvre, H. (2004). Rhythmanalysis: Space, time and everyday life. Continuum: London.
Lefebvre, H. (2009). State, space, world: Selected essays. Minneapolis, MN; University of Minnesota Press: London.
Lefebvre, H. (2014). Critique of everyday life. London: Verso.
Lefebvre, H., Levich, C. (1987). The everyday and everydayness. Yale French Studies, 73 (1), pp. 7-11.
Leon, N. (2007). Attract and connect: The 22@ Barcelona innovation district and the internationalization of Barcelona business. Innovation: Management, Policy & Practice, 10 (2-3), pp. 235-246.
Leydesdorff, L. (2012). The Triple Helix, Quadruple Helix, and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy?’. Journal of the Knowledge Economy, 3 (1), pp. 25-35.
Makram, A., Ragheb, A., And Abdel Razek, S. A. (2018). Knowledge as a holistic, integrated approach to future urban development. International Journal of Current Research, 10 (10), pp. 74582-74587.
Martí-Costa, M., Miquel, M. P. (2011). The knowledge city against urban creativity? Artists’ workshops and urban regeneration in Barcelona. European Urban and Regional Studies, 1 (1), pp. 1-17.
Morisson, A. (2014). Innovation districts: an investigation of the replication of the 22@ Barcelona's Model in Boston, - Escola de Administração de Empresas de São Paulo.
Morisson, A. (2017). A Framework for Defining Innovation Districts: Case Study from 22@ Barcelona, Towards Sustainable Communities: Proceedings of the International Conference on Urban Planning and Architectural Design for Sustainable Development Forthcoming.
Nello, O. (2004). Urban    Dynamics,            public    policies  and        governance in      the metropolitan region    of           Barcelona, in  T.           Marshall (ed.), Transforming Barcelona, London, Routledge,  pp.          27-45.
Pancholi, S.,  Yigitcanlar, T., And Guaralda, M. (2015). Public space design of knowledge and innovation spaces: learnings from Kelvin Grove Urban Village, Brisbane. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity , 13 (1), pp. 1-17.
Pancholi, S., Guaralda, M., And Yigitcanlar, T. (2017). Context, contribution and characteristics of public spaces for place making in contemporary knowledge and innovation spaces. Observations from Brisbane, Australia. The Journal of Public Space, 2 (4), pp. 91-102.
Pancholi, S., Yigitcanlar, T., And Guaralda, M. (2019). Place making for innovation and knowledge-intensive activities: The Australian experience. Technological Forecasting and Social Change, 146, pp. 616-625.
Pareja-Eastaway, M., Pique,  J. M. (2011). Urban regeneration and the creative knowledge economy: The case of 22@ in Barcelona. Journal of Urban Regeneration and Renewal, 4 (4), pp. 319-327.
Pareja-Eastaway, M., Pique, J. M. (2014). Spain: Creating ecologies of innovation in cities-the case of 22@barcelona, In: J.S. Engel (Ed.), Global Clusters of Innovation: Entrepreneurial Engines of Economic Growth around the World, pp. 141-159. Massachusetts: Edwar Elgar.
Piqué, J. M., Miralles, F., And Berbegal-Mirabent, J. (2019). Areas of Innovation in cities: The evolution of 22@Barcelona. International Journal of KnowledgeBased Development, 10 (1), pp. 3-25.
Repette, P., Sabatini-Marques, J., Yigitcanlar, T.,  Sell, D., And Costa, E. (2021). The Evolution of City-as-a-Platform: Smart Urban Development Governance with Collective Knowledge-Based Platform Urbanism. Land, 10 (33), pp. 1-25.
Sabatini-Marques, J., Yigitcanlar, T.,  Schreiner, T., Wittmann, T., Sotto, D., And Inkinen, T. (2020). Strategizing Smart, Sustainable, and Knowledge-Based Development of Cities: Insights from Florianópolis, Brazil. Journal of Sustainability, 12 (21), pp. 1-20.
Stephens, B., Butler, J. S., Garg, R., and Gibson, D. V. (2019). Austin, Boston, Silicon Valley, and New York: Case studies in the location choices of entrepreneurs in maintaining the Technopolis. Technological Forecasting & Social Change, 146 (1), pp. 267-280.
Turkle, S. (2015). Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age. Penguin Books: New York.
Wiedmann, F., Salama, A. M. (2019). Mapping Lefebvre's Theory on the Production of Space to an Integrated Approach for Sustainable Urbanism, In book: The Routledge Handbook of Henri Lefebvre, The City and Urban Society (pp.Chapter 31): Routledge.
Wouden, F. (2022). Are Chinese cities getting smarter in terms of knowledge and technology they produce?. World Development, 150 (1), pp. 1-11.
Yawei, C. h. (2015). Shanghai City Strategy 2050: Road Map to Knowledge City, Proceedings of the international conference on urban futures, Institute of Social Sciences of the University of Lisbon.
Yigitcanlar, T., Bulu, M. (2016). Urban Knowledge and Innovation Spaces. Journal of Urban Technology, 23 (1), pp. 1-9.
Yigitcanlar, T., Dur, F. (2013). Making space and place for knowledge communities: lessons for Australian practice. Australasian Journal of Regional Studies, 19 (1), pp. 36-63.
Yigitcanlar, T., O’Connor, K., And Westerman, C. (2008) The making of knowledge cities: Melbourne’s knowledge-based urban development experience,  Cities, 25 (1), pp. 63-72.
Yigitcanlar, T., Sarimin, M. (2015) Multimedia Super Corridor, Malaysia: knowledge-based urban development lessons from an emerging economy. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 45 (1), pp. 126-147.
Zieleniec, A. (2018). Lefebvre’s Politics of Space: Planning the Urban as Oeuvre. Urban Planning, 3 (3), pp. 5-15.