مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی (HGSCAJ) - نمایه نویسندگان