اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی مجله

فصلنامه "مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی" با توجه به رسالت علمی خود متعهد می شود که اصول زیر را در کلیه مراحل دریافت، داوری و انتشار مقاله رعایت کند: 

1-  اصل اخلاق: تلاش در جهت رعایت اخلاق در مواجهه با مراجعه کنندگان و همکاران.

2- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی­جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان­ سازی حقیقت.

3- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و صاحبان مقالات و سایر صاحبان حق.

4- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به درنظر گرفتن کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه نویسندگان مقالات.

5- اصل منافع ملی: تعهدبه ­رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشبرد و توسعه ­کشور در چاپ و نشر مقالات­ پژوهشی.

6- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب­داری غیرعلمی در چاپ و نشر مقالات.

7- اصل رازداری: تعهد­به صیانت­ از اسرار­واطلاعات­ محرمانه افراد، سازمان­ها، نهادها وکلیه مطالب­ مرتبط با مقالا­ ت پژوهشی.

8- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ­ها وحرمت­ اشخاص با رعایت جانب نقد وتحلیل وخودداری­ از هرگونه­ حرمت ­شکنی.

9- اصل ترویج: تعهد به ­رواج دانش ­واشاعه نتایج ­آن به ­همکاران­ هیات­ علمی ودانشجویان به ­غیراز مواردی­که منع­ قانونی ­دارد.

10- اصل برائت: التزام به برائت از هرگونه رفتار غیرحرفه ­ای و شائبه­ های غیرعلمی.

 

نشانی: رشت، کیلومتر 6 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر نشریات دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

پست الکترونیک: hgscaj@guilan.ac.ir