مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی (HGSCAJ) - اهداف و چشم انداز