ارزیابی پایداری عملیات جنگلکاری مانگرو در سواحل استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم جنگل، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 دانشجوی دکتری محیط‌زیست، گروه محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران.

3 استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

10.22124/gscaj.2023.22136.1157

چکیده

ارزیابی میزان پایداری و موفقیت جنگلکاری‌ها، استراتژی و راهنمای مناسبی را جهت مکان‌یابی صحیح عملیات‌های توسعه و احیای جنگل‌ها فراهم می‌کند. در این مطالعه وضعیت پایداری جنگلکاری­ های مانگرو در 7 رویشگاه سواحل استان سیستان و بلوچستان ایران در دوره زمانی 1374 تا 1390 ارزیابی شده است. فرایند ارزیابی از طریق بررسی کمّی شاخص‌های تغییرات سطح، تغییرات تراکم، رشد ارتفاعی و زادآوری جنگل به انجام رسید. در این خصوص از تفسیر چشمی تصاویر ماهواره‌ای و روش نمونه ­برداری تصادفی با قطعات نمونه 1 آری دایره‌ای شکل استفاده شد. مطابق این بررسی در بازه زمانی 16 ساله، 5 میلیون و 457 هزار اصله نهال حرا در سواحل استان کاشته است که عمدتا فاصله کشت آنها 3×3 متر بوده است. نتایج نشان داد 1170 هکتار عرصه از سواحل استان به جنگلکاری حرا اختصاص داده شد که این میزان در سال 1390 به 303/9 هکتار کاهش پیدا کرده است. همچنین مطابق این بررسی رویشگاه ­های پزم و تنگ در وضعیت ناپایداری خیلی زیاد، رویشگاه ­های تیس و گالک در وضعیت ناپایداری زیاد، رویشگاه ­های ناصرآباد و بیردف در وضعیت گرایش به ناپایداری و تنها رویشگاه راشدی در وضعیت پایداری بسیار بالا قرار دارد. بر اساس این مطالعه در مجموع میزان موفقیت جنگلکاری­ های انجام شده 25/9 درصد است. نتایج ارزیابی پایداری نشان داد به جز رویشگاه راشدی، همه خورهای جنگلکاری شده در وضعیت ناپایداری قرار دارند. مکان یابی نامناسب و وقوع طوفان گونو در سال 1386 دلیل اصلی عدم موفقیت 74/1 درصدی عملیات جنگلکاری در منطقه است. 

تازه های تحقیق

- پایش وضعیت جنگل‌کاری حرا، میزان موفقیت توسعة جنگل در سواحل جنوبی ایران را نشان می دهد.

- بکارگیری معیارها و شاخص‌های پایداری توده‌های جنگلی، راهبردی برای ارزیابی میزان موفقیت توسعة جنگل است.

- تحلیل روند پایداری و ناپایداری توده‌های جنگلی، اقدامات حفاظتی از جنگل را مشخص می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. دانه‌کار، افشین؛ محمودی، بیت‌الله؛ سعید صبایی، مریم؛ قدیریان، طاهر؛ اسدالهی، زهرا؛ شریفی، نغمه و پطروسیان، هستی (1391). سند ملی برنامه مدیریت پایدار جنگل های مانگرو ایران. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اداره کل جنگل های خارج از شمال، مهندسین مشاور پایداری طبیعت و منابع، صص. 624.

  دانه‌کار، افشین (1385). طرح مدیریت و توسعه جنگل‌های مانگرو در استان هرمزگان. جلد اول. اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان. مهندسین مشاور طبیعت و منابع طبیعی. صص. 218.

  ذوالفقار، سپیده؛ دانه‌کار، افشین؛ خراسانی، نعمت‌اله و اعتماد، وحید (1388). اولویت‌بندی معیارهای گزینش مکان برای حفاظت بیرونی سرو خمرهای. مجموعه مقالات سومین همایش ملی جنگل، کرج.  https://civilica.com/doc/109454

  صالحی‌پور میلانی، علیرضا، نژادافضلی، کرامت و بیاتانی، فاطمه (1391). بررسی توفان گونو و تاثیرات آن بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی دریای مکران با استفاده از سنجش از دور. علوم زمین، 21 (83)، صص. 23-32.

  صفیاری، شهلا (1381) . جنگل‌های مانگرو ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها: تهران.

  عرفانی، ملیحه؛ نوری، غلامرضا؛ دانه‌کار، افشین؛ مروی‌مهاجر، محمدرضا و محمودی، بیت‌الله (1388). بررسی پارامترهای رویشی جنگل‌های مانگرو خلیج گواتر در جنوب‌شرقی ایران.  تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 1(1)، صص. 33-46.

  محمودی، بیت‌الله؛ پطروسیان، هستی؛ دانه‌کار، افشین و ذاکری، امید (1393). تحلیل روند پایداری عملیات احیأ و توسعه جنگل­­های مانگرو در سواحل استان هرمزگان. جنگل و صنوبر، 2 (22)، صص. 254-269.

  Balke, T., Friess, D. A. (2016). Geomorphic knowledge for mangrove rehabilitation: A pan-tropical categorization. Earth Surf. Process. Landforms, 41, pp. 231–239.

  Blasco, F., Aizpuru, M., And Gers, C. (2001). Depletion of the mangroves of Continental Asia. Wetland Ecology and Management, 9, pp. 245-256. 

  Bosire, J. O., Dahdouh-Guebas, F., Walton, M., Crona, B. I., Lewis, R. R., Field, C., Kairo J.G., And Koedam N. (2008). Functionality of Restored Mangroves: A reviewa. Aquatic Botany, 89, pp. 251–259.

  Castaneda, F. (2000). Criteria and indicators for sustainable forest management: international processes, current status and the way ahead. Unasylva, 203, pp. 34-40.

  Collan, M., Fedrizzi, M., And Luukka, P. (2013). A multi-expert system for ranking patents: An approach based on fuzzy pay-off distributions and a TOPSIS–AHP framework. Expert Systems with Applications, 40, pp. 4749-4759.

  Ellison, J. C. (2015). Vulnerability assessment of mangroves to climate change and sea-level rise impacts. Wetlands Ecology and Management, 23, pp. 115-137.

  Friess, D. A., Rogers, K., Lovelock, C. E., Krauss, K. W., Hamilton, S. E., Lee, S. Y., And Shi, S. (2019). The State of the world's mangrove forests: Past, present, and future. Annual Review of Environment and Resources, 44, pp. 89-115.‏

  Gabler, C. A., Osland, M. J., Grace, J. B., Stagg, C. L., Day, R. H., Hartley, S. B., ... And McLeod, J. L. (2017). Macroclimatic change expected to transform coastal wetland ecosystems this century. Nature Climate Change, 7, pp. 142-147.

  Gandhi, S., Jones, T. G. (2019). Identifying mangrove deforestation hotspots in South Asia, Southeast Asia and Asia-Pacific. Remote Sensing, 11.

  Lewis, R. R. (2005). Ecological engineering for successful management and restoration of mangrove forests. Ecological engineering, 24(4), pp. 403-418.

  Lewis, R. R., Brown, B. M., And Flynn, L. L. (2019). Methods and criteria for successful mangrove forest rehabilitation. In Coastal wetlands, pp. 863-887.

  Luo, Zh., Sun, O. J. And Xu, H. (2011). A comparison of  Species Composition and Stand Structure between Planted and Natural Mangrove Forests in Shenzhen Bay, South China. Journal of Plant Ecology, 3(3), pp. 165-174.

  Mafi-Gholami, D., Mahmoudi, B., And Zenner, E. K., (2017). An analysis of the relationship between drought events and mangrove changes along the northern coasts of the Persian Gulf and Oman Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 199, pp. 141 -151.

  Marchand, M. (2008). Mangrove restoration in Vietnam: Key considerations and a practical guide. WRU / TUD, 42p.

  Mumby, P. J., Edwards, A. J., Arias-González, J. E., Lindeman, K. C., Blackwell, P. G., Gall, A., ... And Wabnitz, C. C. (2004). Mangroves enhance the biomass of coral reef fish communities in the Caribbean, Nature, 427, pp. 533-536.

  Nagelkerken, I. S. J. M., Blaber, S. J. M., Bouillon, S., Green, P., Haywood, M., Kirton, L. G., ... And Somerfield, P. J. (2008), The habitat function of mangroves for terrestrial and marine fauna: a review. Aquatic botany, 89, pp. 155-185.

  Nameer, P. O., Kumar, B. M., And Minood, C. R. (1992). Floristic, Zonation and above Ground Production in the Mangroves of Puduryppu, Kerala. Indian Journal of Forestry, 5, pp. 317-325.

  Osland, M. J., Feher, L. C., Griffith, K. T., Cavanaugh, K. C., Enwright, N. M., Day, R. H., And Rogers, K. (2017). Climatic controls on the global distribution, abundance, and species richness of mangrove forests. Ecological Monographs, 87, pp. 341-359.

  Polidoro, B. A., Carpenter, K. E., Collins, L., Duke, N. C., Ellison, A. M., Ellison, J. C., And Livingstone, S. R. (2010). The loss of species: mangrove extinction risk and geographic areas of global concern. PloS one, 5, pp. 1-10.‏

  Primavera, J. H., Esteban, J. M. A. (2008). A review of Mangrove Rehabilitation in the Philippines: Successes, Failures and Future Prospects. Wetlands Ecol. Manage,16. Pp. 345–358.

  Primavera, J. H., Sadaba, R. B., Lebata, M. J. H. L. And Altamirano, J. P. (2004). Handbook of Mangroves in the Philippines- Panay. UNESCO, 106p.

  Queiroz, H. M., Ferreira, T. O., Taniguchi, C. A. K., Barcellos, D., do Nascimento, J. C., Nóbrega, G. N., And Artur, A. G. (2020). Nitrogen mineralization and eutrophication risks in mangroves receiving shrimp farming effluents. Environmental Science and Pollution Research, 27(28), pp. 34941-34950.‏

  Spalding, M. D., Kainuma, M., And Collins, L. (2010). World atlas of mangroves (version 3.1). A collaborative project of ITTO, ISME, FAO, UNEP-WCMC, UNESCO-MAB, UNU-INWEH and TNC. London (UK): Earthscan, London.

  1. S. D. A. (2010). National Report on Sustainable Forests, Criteria & Indicators for Forest Sustainability. Forest Sustainability Reporting in the United States.

  Ukpong, I. (1992). Is there Vegetation Continuum in Mangrove Swamp?. Acta-Botanica-Hungarica, 37, pp. 151-159.

  Walters, B. B., Rönnbäck, P., Kovacs, J. M., Crona, B., Hussain, S. A., Badola, R., Primavera, J. H., Barbier, E., And DahdouhGuebas, F. (2008). Ethnobiology, socio-economics and management of mangrove forests: a review. Aquatic Botany, 89. Pp. 220-236.

  Wells, S., Ravilous, C., And Corcoran, E. (2006). Shoreline protection and other ecosystem services from mangroves and coral reefs. United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre, Cambridge, UK, 33 pp.

  Worthington, T. A., Andradi-Brown, D. A., Bhargava, R., Buelow, C., Bunting, P., Duncan, C., And Lagomasino, D. (2020). Harnessing big data to support the conservation and rehabilitation of mangrove forests globally. One Earth. 2 (5), pp. 429-443.