بانک ها و نمایه نامه ها

مقاله های منتشر شده در فصلنامه "مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی" در پایگاههای زیر نمایه می شوند: