مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی (HGSCAJ) - فرایند پذیرش مقالات