شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مجازی با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22124/gscaj.2023.22399.1170

چکیده

توسعة گردشگری مجازی نشان‌دهنده دیجیتالی شدن تمام فرایندها و زنجیره‌های ارزش در صنعت گردشگری است. هدف تحقیق حاضر شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مجازی با رویکرد آمیخته بوده است. روش تحقیق حاضر استراتژی کیفی مبتنی بر بهره‌گیری از استراتژی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و الگوی سیستمیک یا پارادایمی می‌باشد. در مرحله آزمون نیز توصیفی-پیمایشی بوده که مدل کیفی به‌دست آمده با روش‌های کمی آزمون شده است.ابزار گردآوری داده‌ها نیز مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد که روایی آن به تأیید خبرگان دانشگاهی و غیردانشگاهی که سابقه مشاوره به سازمان‌های حوزة گردشگری استان گیلان را داشته‌اند، رسیده است و پایایی آن نیز برای هر متغیر بیشتر از 0/7 بوده است. جامعه آماری (خبرگی) این تحقیق درمرحله کیفی شامل تعدادی از خبرگان صنعت گردشگری گیلان می‌باشد. تعداد نمونهها در این تحقیق 12 نفر بوده است که با استفاده از 2 روش غیر احتمالی هدفمند (قضاوتی) و  روش گلولهبرفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر در مرحله کمی، خبرگان صنعت گردشگری استان گیلان هستند که سابقه فعالیت در زمینه گردشگری و مباحث تکنولوژی و... را داشته‌اند که جزء جوامع نامحدود به‌شمار می‌آیند. طبق فرمول کوکران تعداد نمونه برابر با 384 می‌باشد. در مرحله کیفی، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مجازی انجام شده است. در این راستا با بهره‌گیری از نظریه‌پردازی داده‌بنیاد،  13 مقوله و 36 مفهوم بدست آمده است. تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق در مرحله کمی با توجه به تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری و بهره‌گیری از نرم افزار Lisrel نسخه 8/80 انجام شده است و نتایج مرحله کمی داده‌ها موید آن بوده است که ارزیابی متوازن گردشگری مجازی بر ارزش آفرینی و توسعه متوازن در استان گیلان تأثیر داشته است. مدیریت ساختار گردشگری ‌مجازی بر توسعه عملکرد گردشگری‌ مجازی، طراحی استراتژی مشتری‌مدارانه گردشگری ‌مجازی بر ارزش‌آفرینی، طراحی استراتژی مشتری‌مدارانه‌ گردشگری مجازی بر توسعه عملکرد گردشگری‌مجازی و طراحی استراتژی مشتری‌مدارانه گردشگری‌مجازی بر توسعه متوازن گردشگری‌مجازی در استان گیلان تأثیرگذار بوده است.

تازه های تحقیق

- ارزیابی متوازن و مدیریت ساختار بر ارزش‌آفرینی، توسعه عملکرد و توسعه متوازن تاثیر مثبت داشته است.

- طراحی استراتژی مشتری‌مدارانه بر توسعه عملکرد و توسعه متوازن تاثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


انصاری، ندا و انصاری، نسیم (1395). فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنعت جهانگردی. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
بمانیان، محمدرضا؛ پورجعفر، محمدرضا و محمودی‌نژاد، هادی (١٣٨٨). ارائه مدل پیشنهادى چهت پیاده‌سازى گردشگرى الکترونیک در طرح‌هاى توسعه گردشگرى روستایی. فصلنامه مدیریت شهرى، 7 (23)، صص. 71- 87.
تقی‌تقوی‌فرد، محمدتقی و اسدیان اردکانی، فائزه (1395). ارائه مدل توسعه‌ی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری. نشریه مطالعات مدیریت گردشگری. 11 (33)، صص. 19-39.
توکلی، احمد (1400). بررسی نقش فناوری اطلاعات در گردشگری مجازی در اجرای توسعه‌پایدار و مدیریت راهبردی گردشگری. ششمین همایش بین‌المللی گردشگری، جغرافیا و محیط‌زیست پاک، همدان.
چاکررضا، شیوا؛ میرزایی، روزبه و بریزی، نازنین (1398). نقش واقعیت مجازی در ایجاد حس حضور، تمایلات رفتاری و بازاریابی مقاصد گردشگری. برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری. 8 (30)، صص. 79-94.
حسین‌پور، مریم؛ دلشاد، مهسا و پورنصیر، ماجده (۱۳۹۵). جستاری بر طراحی مجموعه گردشگری-اقامتی بر پایه معماری بومی گیلان. کنفرانس بین‌المللی مهندسی معماری و شهرسازی، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس.
حسینی‌کیا، سید محمدتقی (1388). طراحی مدل تحلیلی ارتباطات بازاریابی یکپارچه (آمیخته ترفیعی و تشویقی) مناسب جهت جذب توریست بیشتر به منطقه توریستی تنگه واشی وآبشار ساواشی شهرستان فیروزکوه. فصلنامه مدیریت، 7 (20)، صص. 9-26.
راودراد، اعظم و حاجی‌محمدی، علی (1389). تفاوت شناخت حاصل از گردشگری واقعی و گردشگری مجازی بر پایه نظریه روایت. تحقیقات فرهنگی ایران. 3 (2). صص. 61-81.
سید نقوی، میرعلی و شکیبا جمال‌آباد، غدیر  (1392). مولفه های مؤثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری مجازی الکترونیک. فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری مجازی، 8 (21)، صص. 1-27.
طاهری، پریا و ابراهیمی، ابوالقاسم (1395). بررسی تأثیرات بازاریابی الکترونیکی بر چرخه تولید و توزیع خدمات صنعت گردشگری. اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی.
کاظمی، مصطفی؛ فیاضی، مرجان و میرزاده، ملیحه (1384). موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران. اقتصاد و تجارت نوین، 1 (2)، صص. 49-66.
مبارکی، غلامرضا (1401). شناسایی و تببین تأثیر فضای مجازی بر توسعه فعالیتهای صنعت گردشگری. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی.
وب سایت خبرگزاری ایرنا (1400). چرخ گردشگری گیلان متوقف در پس بایدهای بر زمین مانده. بازیابی شده در 2 دی از: https://irna.ir/xjGYzp.
Alcántara-Pilar, J. M., del Barrio-García, S., Crespo-Almendros, E., And Porcu, L. (2017). Toward an understanding of online information processing in e-tourism: does national culture matter?. Journal of Travel & Tourism Marketing, 34(8), pp. 1128-1142.
Andreea, M., Donici, A., And Teofil, P. (2012). Electronic Tourism (E-tourism) - a theoretical approach. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper №. 41745. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/41745/.
Antonio, N., De Almeida, A., And Nunes, L. (2022). Data Mining and Predictive Analytics for E-tourism. Handbook of e-Tourism, pp. 1-25.
Assaf, A., Scuderi, R. (2020). COVID-19 and the recovery of the tourism industry. Tourism Economics, 26(5), pp. 731-733.
Băbăiţă, C., Ispas, A., Ghenescu, R. And Hălălău, A. (2010). E-tourism – an important element between hotel and travel agency professional relationship. Studia Universytatis Babes-Bolyai, Negotia, Lv, 4, pp. 25-33
Balasubramanian, K., Rasoolimanesh, S. M. (2022). The Progress of ICT Applications in Destination Marketing in Emerging Economies. In Marketing Tourist Destinations in Emerging Economies (pp. 167-186). Palgrave Macmillan, Cham.
Berger, H., Dittenbach, M., Merkl, D., Bogdanovych, A., Simoff, S., And Sierra, C. (2007). Opening new dimensions for e-tourism. Virtual Reality, 11(2), pp. 75-87.
Buhalis, D., Licata, M. C. (2002). The future eTourism intermediaries. Tourism management, 23(3), pp. 207-220.
Chuang, T. C., Liu, J. S., Lu, L. Y., Tseng, F. M., Lee, Y., And Chang, C. T. (2017). The main paths of eTourism: Trends of managing tourism through Internet. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22 (2), pp. 213-231.
David-Negre, T., Almedida-Santana, A., Hernández, J. M., And Moreno-Gil, S. (2018). Understanding European tourists’ use of e-tourism platforms. Analysis of networks. Information Technology & Tourism, 20 (1-4), pp. 131-152.
Dyduch, W., Chudziński, P., Cyfert, S., And Zastempowski, M. (2021). Dynamic capabilities, value creation and value capture: Evidence from SMEs under Covid-19 lockdown in Poland. Plos one, 16 (6),
Egger, R., Buhalis, D. (2011). Etourism case studies. Routledge.
Foo, L. P., Chin, M. Y., Tan, K. L., And Phuah, K. T. (2020). The impact of COVID-19 on tourism industry in Malaysia. Current Issues in Tourism, pp. 1-5.
Fotiadis, A., Polyzos, S., And Huan, T. C. T. (2021). The good, the bad and the ugly on COVID-19 tourism recovery. Annals of Tourism Research, 87, 103117.
Fuchs, M., Höpken, W. (2020). E-tourism curriculum. Handbook of e-tourism, pp. 1-26.
Garín-Muñoz, T., Pérez-Amaral, T., And López, R. (2019). Consumer engagement in e-Tourism: Micro-panel data models for the case of Spain. Tourism Economics, 1354816619852880.
Gretzel, U., Fuchs, M., Baggio, R., Hoepken, W., Law, R., Neidhardt, J., ... And Xiang, Z. (2020). e-Tourism beyond COVID-19: a call for transformative research. Information Technology & Tourism, 22, pp. 187-203.
Gretzel, U., Fuchs, M., Baggio, R., Hoepken, W., Law, R., Neidhardt, J., ... And Xiang, Z. (2020). e-Tourism beyond COVID-19: a call for transformative research. Information Technology & Tourism, 22, pp. 187-203.
Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Papadopoulos, D., Giannoukou, I., And Gkintoni, E. (2020). Online reservation systems in e-Business: Analyzing decision making in e-Tourism. Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing (JTHSM), 6(1), pp. 9-16.
Hamid, R. A., Albahri, A. S., Alwan, J. K., Al-qaysi, Z. T., Albahri, O. S., Zaidan, A. A., ... And Zaidan, B. B. (2021). How smart is e-tourism? A systematic review of smart tourism recommendation system applying data management. Computer Science Review39, 100337.
Huang, Y. C., Backman, K. F., Backman, S. J., And Chang, L. L. (2016). Exploring the implications of virtual reality technology in tourism marketing: An integrated research framework. International Journal of Tourism Research, 18(2), pp. 116-128.
Jonathan, C. J., Tarigan, R. (2016). The effects of e-tourism to the development of tourism sector in Indonesia. CommIT (Communication and Information Technology) Journal10(2), pp. 59-62.
Kazandzhieva, V., Santana, H. (2019). E-tourism: Definition, development and conceptual framework. Tourism: An International Interdisciplinary Journal67(4), pp. 332-350.
Lama, S., Pradhan, S., And Shrestha, A. (2020). Exploration and implication of factors affecting e-tourism adoption in developing countries: a case of Nepal. Information Technology & Tourism22(1), pp. 5-32.
Lama, S., Pradhan, S., Shrestha, A., And Beirman, D. (2018). Barriers of e-Tourism adoption in developing countries: a case study of nepal. In Proceedings of the 29th Australasian Conference on Information Systems (ACIS 2018). Australian Association for Information Systems.
Leung, R. (2022). Development of Information and Communication Technology: From e-Tourism to Smart Tourism. Handbook of e-Tourism, pp. 1-33.‏
Masri, N. W., You, J. J., Ruangkanjanases, A., Chen, S. C., And Pan, C. I. (2020). Assessing the effects of information system quality and relationship quality on continuance intention in e-tourism. International journal of environmental research and public health, 17(1), pp. 174.
Nunamaker, J., Briggs, R. O., de Vreede, G. J., Dickson, G., And D eSanctis, G. (2001). From information technology to value creation technology. Information Technology and the Future Enterprise: New Models for Managers, pp. 102-124.
Pandowo, M., Ogi, I. W., Korompis, C. W. M., And Mintardjo, C. M. O. (2022). E-Tourism, Personal Technology Post-Adoption Behavior and, Sustainable Behavior Intention in Indonesia. Hasanuddin Economics and Business Review, 5(3), pp. 82-86.
Pathmanathan, P. R., El-Ebiary, Y. A. B., Yusoff, M. H., Aseh, K., Al-Qudah, O. M. A. A., Pande, B., ... And Bamansoor, S. (2021, June). The Benefit and Impact of E-Commerce in Tourism Enterprises. In 2021 2nd International Conference on Smart Computing and Electronic Enterprise (ICSCEE). pp. 193-198.
Rehman Khan, H. U., Lim, C. K., Ahmed, M. F., Tan, K. L., And Bin Mokhtar, M. (2021). Systematic Review of Contextual Suggestion and Recommendation Systems for Sustainable e-Tourism. Sustainability13(15), 8141.
Rogerson, C. M., Rogerson, J. M. (2020). COVID-19 tourism impacts in South Africa: government and industry responses. GeoJournal of Tourism and Geosites, 31(3), pp. 1083-1091.
Sharma, G. D., Thomas, A., And Paul, J. (2021). Reviving tourism industry post-COVID-19: A resilience-based framework. Tourism management perspectives, 37, 100786.
Sheldon, P. J. (2004). eTourism: information technology for strategic tourism management. Annals of Tourism Research, 31(3), pp. 740-741.
Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. Journal of business research, 117, pp. 312-321.
Siriwardhana, Y., De Alwis, C., Gür, G., Ylianttila, M., And Liyanage, M. (2020). The fight against the COVID-19 pandemic with 5G technologies. IEEE Engineering Management Review, 48(3), pp. 72-84.
Škare, M., Soriano, D. R., And Porada-Rochoń, M. (2021). Impact of COVID-19 on the travel and tourism industry. Technological Forecasting and Social Change, 163, 120469.
ŞOAVĂ, G., BĂDICĂ, A. (2008). Electronic tourism. Annals of University of Craiova-Economic Sciences Series, 2(36), pp. 657-662.
Soto-Acosta, P., Meroño-Cerdan, A. L. (2008). Analyzing e-business value creation from a resource-based perspective. International Journal of information management, 28(1), pp. 49-60.
Stankov, U., Filimonau, V. (2019). Reviving calm technology in the e-tourism context. The Service Industries Journal, 39(5-6), pp. 343-360.
Szopiński, T., Staniewski, M. W. (2016). Socio-economic factors determining the way e-tourism is used in European Union member states. Internet Research. 26 (1), pp. 2-21.
Taleghani, G. R., Ghafary, A. (2014). Providing a management model for the development of sports tourism. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 120, pp. 289-298.
van Nuenen, T., Scarles, C. (2021). Advancements in technology and digital media in tourism. Tourist Studies, 21(1), pp. 119-132.
WAMG, D., LIN, G. (2014). Media-mix Advertising Strategy for E-Tourism Enterprises. Journal of Shanghai Business School, 6, 019.
Wiltshier, P., Clarke, A. (2017). Virtual cultural tourism: Six pillars of VCT using co-creation, value exchange and exchange value. Tourism and Hospitality Research, 17(4), pp. 372-383.
Ye, Q., Li, H., Wang, Z., And Law, R. (2014). The influence of hotel price on perceived service quality and value in e-tourism: An empirical investigation based on online traveler reviews. Journal of Hospitality & Tourism Research, 38(1), pp. 23-39.