مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی (HGSCAJ) - داور - داوران