داوران

به نام ایزد پاک

 

بیانیه داوری در فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی

(وحدت رویه، قضاوت منصفانه، انتقاد سازنده)

اصول اخلاقی داوری: با توجه به گسترش فرهنگ تحقیق و ارایه نتایج کارهای پژوهشی محققان به مجلات علمی پژوهـشی برای ارزیابی و چاپ، ضرورت ایجاد وحدت رویه در داوری مقالات و رعایت اخلاق داوری اجتناب ناپذیر شده است. طبیعی است که سرنوشت تحقیقات بسیاری از اعضای هیئت علمی به نوعی با نحوه داوری و قضاوت داوران مجلات گـره خورده است. ضمن تأکید بر اینکه امر قضا و داوری در کلیه شئون دارای اهمیت و حساسیت خاصی است، شایسته است کلیه داوران محترم در جایگاه قضاوت علمی، تعمق بیشتری روی محتوای مقالات نموده و فارغ از ارزیابی جزئیات نوشتاری و ساختاری، شاکله کلی مقاله را به عنوان یک اثر علمی تاثیرگذار بر حوزه جغرافیای نواحی ساحلی  مورد ارزیابی قرار دهند.

 هیات تحریریه محترم فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی، برای قضاوت منصفانه در مورد مقالات ارسال شده، نیاز به نظر دقیق و کارشناسانه داوران دارند. یـک داور ایـده ال بـه منظور ارتقاء کیفیـت مقـالات شایسته است ضمن مطالعه دقیق و عمیق مقاله، سـؤالات سـازنده ای از نویـسنده بپرسـد و بـا ارایـه نظـرات خـود از چـاپ مقـالات بـی کیفیـت و فاقد ارزش علمی جلوگیری نماید. بی شک نقش داوران در یک مجله بسیار حساس و اساسی است و اساساً داوران دو نقش مهم بر عهده دارند:

  • اول اینکه در خصوص ارزش علمی یک مقاله برای انتشار (معمولاً پس از بازنگری) نظر میدهنـد.
  • دوم اینکه انتقادات سازنده خود به مؤلفین را بدون لحاظ کردن چاپ یا رد مقاله ارائه می دهند.

 بیشتر داوران توانایی خوبی برای ارایه نقش نخست خود دارند ولی لازم است برای بهبـود نقـش دوم بعنوان نقش سـازنده در ارتقـاء کیفی مقـاله ها، توانمنـدتر مداخله نمایند. در حقیقت یک داور  نقش یک مشاور خوب را برای نویسندگان ایفا می کند و به عبارت دیگـر شایسته اسـت داور محترم هـر آنچـه که توسـط مؤلف دیده نشده را ببیند و به او گوشزد نماید. بنابراین یک داور می تواند به اندازه یک محقق همکار، یا یک استاد راهنما و مشاور و یا حتی یک منتقد دلسوز کمک کننده نویسندگان باشد.

 قوانین Sense Common  (حس مشترک) در امور قضاوت یک اصل عرفی برای داوران دارد. این اصل  به این معنی است که "داوران به گونه ای داوری کنند که تمایل دارند مورد داوری قرار بگیرند"، به عنـوان نمونـه همانگونه که داوران تمایل دارند با احترام با آنها برخورد گردد، آنها نیز محترمانه با یک مقاله و نویسندگان برخورد نمایند.

دلایل پذیرش یا رد مقالات: دلایل زیادی برای رد یا قبول مقالات وجود دارد. بهتر است برای وحدت رویه و قضاوت منصفانه، مروری براین دلایل داشته باشیم که مـی توانـد هـم برای داوران و هم برای نویسندگان جوان مفید باشد. معمولاً دلایل پذیرش یک مقاله عبارتند از مرتبط بودن مقاله با رسالت و ماموریت مجله، مساله شناسی خوب نویسندگان، تسلسل مساله شناسی، هدف، روش شناسی و یافته ها با استنتاج نهایی مقاله، استفاده از منابع علمی جدید بین المللی و سایر ویژگیهایی که می تواند برای داوران جذاب و هیجان انگیز باشد.  از سوی دیگر دلایل رایجی که باعث رد مقالات میشود معمولاً مقالاتی است که آمار و اطلاعات ناقص و غیر روزآمدی دارند، پیشینه تحقیق مورد قبولی ارائه نداده اند، از ابزارهای نامناسب اندازه گیری و تحلیل داده ها استفاده کرده اند و استنتاجهای بی مورد از یافته ها ارائه داده اند و یا به نوعی مقاله رویکرد ترویجی و کاربردی دارد و از رویکرد پژوهشی و حرکت در مرزهای دانش برای تولید علم فاصله گرفته است. این نوع مقالات اگرچه ارزشمند هستند ولی برای چاپ در مجلات علمی مناسب نمی باشند.

برخورد سیستماتیک به داوری مقاله : اولین سئوالی که لازم است داور به آن پاسخ دهد این است که آیا این مقاله با مجله مورد نظر سنخیت دارد یـا نـه؟ لازم اسـت کـه مدیران مجلـه نیز ضمن غربالگری مقالات دریافت شده، مقالات مرتبط با رسالت و ماموریت مجله را در اختیار داوران قرار دهند. سوگیری مثبت (چاپ غیر منصفانه مقالـه) و یا منفی (رد غیر منصفانه مقاله) یک مساله مهم در داوری مقالات است برای همین شیوه داوری کاملا محرمانه دو سو کور به اجرا گذاشته میشود. مسئله دیگر این است که داوران از نظر علمی احاطه کافی بر موضوع مقاله ارسال شده برای داوری داشته باشند. یک داوری خـوب مـستلزم آگـاهی و تـسلط لازم بر موضوع علمی مورد نظراست .اگر داوری موضوع مقاله را خارج از حیطه کاری و تجربی خود میدانید بدون تعارف برای رعایت حقوق نویسندگان از داوری مقاله انصراف بدهید این کار عین روح اخلاق داوری است و این فرصت را به نویسندگان بدهید تا نتیجه تحقیقات آنها توسط داوران تخصصی دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد. واقعیت این است که برای خوانـدن مقاله توسط داوران نمیتوان راههای خاصی را توصیه کرد و هیچ روش روشن و صریحی وجود ندارد  هر کدام ازداوران برای انجام ایـن کـار روش منحـصربه فردی دارند. تعدادی از آنها ترجیح می دهند که مرور سریع و سطحی بر مقاله داشته باشند که پسندیده نیست و خارج از اخلاق علمی و اخلاق داوری است. پیشنهاد می شود داوران طبق استاندارد حداقل 2 ساعت برای داوری یک مقاله زمان تخصیص دهند.

داوران فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی به شرح زیر می باشند:

 

عنوان

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

دکتر

شهروز

ابراهیمی

دانشیار

دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

دکتر

عیسی

ابراهیم زاده

استاد

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر

حسن

ایزدی

استادیار

عضو هیات علمی شهرسازی دانشگاه شیراز

دکتر

محمد

اسکندری

استادیار

دانشگاه پیام نور و رئیس دانشگاه پیام نور مرکز رشت

دکتر

مجید

یاسوری

استاد

عضو هیات علمی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه  گیلان

دکتر

حسن

افراخته

استاد

عضو هیات علمی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه  خوارزمی

دکتر

اسماعیل

آقائی زاده

استادیار

عضو هیات علمی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری-  دانشگاه  گیلان

دکتر

شهرام

امیرانتخابی

استادیار

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور ایران

دکتر

روح اله

اوجی

استادیار

عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه گیلان

دکتر

سیدعلی

بدری

دانشیار

عضو هیات علمی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه  تهران

دکتر

جواد

بذرافشان

استادیار

عضو هیات علمی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر

صادق

برزگر

استادیار

گروه جغرافیا. دانشگاه پیام نور. استان گلستان

دکتر

فرامرز

بریمانی

استاد

عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه مازندران

دکتر

حمیده

بیگی

استادیار

عضو هیات علمی – گروه گردشگری- دانشگاه گیلان

دکتر

ابوذر

پایدار

استادیار

عضو هیات علمی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر

محمدرضا

پودینه

استادیار

عضو هیات علمی - ژئومورفولوژی- دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر

مسعود

تقوایی

استاد

عضو هیات علمی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه  اصفهان

دکتر

حمیدرضا

تلخابی

سایر

دانش آموخته دکتری دانشگاه خوارزمی

دکتر

احمد

جانسیز

استادیار

عضو هیات علمی – گروه علوم سیاسی- دانشگاه گیلان

دکتر

مریم

جعفری

استادیار

عضو هیات علمی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری-  دانشگاه  گیلان

دکتر

حسین

حاتمی نژاد

دانشیار

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

دکتر

علی

حاجی نژاد

دانشیار

عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه گیلان

دکتر

جهانگیر

حیدری

استادیار

استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

دکتر

مهدی

حسام

استادیار

عضو هیات علمی- گروه  گردشگری-  دانشگاه گیلان

دکتر

رضا

حسن پور

استادیار

عضو هیات علمی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد رشت

دکتر

محسن

حمیدیان پور

استادیار

عضو هیات علمی - جغرافیا و اقلیم شناسی - دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر

محمود

داودی

استادیار

عضو هیات علمی – جغرافیا و اقیم شناسی- دانشگاه گیلان

دکتر

رضا

دوستان

استادیار

عضو هیات علمی - جغرافیا و اقیم شناسی- دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

حسین

ربیعی

استادیار

عضو هیات علمی - جغرافیای سیاسی- دانشگاه خوارزمی

دکتر

حمیدرضا

رخشانی نسب

استادیار

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر

محمد رضا

رضوانی

استاد

عضو هیات علمی- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه تهران

دکتر

مهدی

رمضان زاده

دانشیار

عضو هیات علمی- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه مازندران

دکتر

کرامت اله

زیاری

استاد

استاد- جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه تهران

دکتر

نادر

زالی

استادیار

رئیس گروه شهرسازی - دانشگاه گیلان

دکتر

سید هادی

زرقانی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

احمد

زنگانه

استادیار

عضو هیات علمی- جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه خوارزمی

دکتر

سعید

زنگنه شهرکی

استادیار

عضو هیئت علمی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه تهران

دکتر

ناهید

سجادیان

دانشیار

عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر

سمیه سادات

شاهزیدی

استادیار

عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه گیلان

دکتر

اصغر

شکرگزار

استادیار

عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه گیلان

دکتر

مظفر

صرافی

دانشیار

عضو هیات علمی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای- دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

سید هادی

طیب نیا

استادیار

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر

مهدی

عباس زاده

استادیار

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تنکابن

دکتر

ناصر

عظیمی

سایر

عضو هیات علمی- مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی

دکتر

حسین

یغفوری

دانشیار

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر

سیروس

قنبری

استادیار

عضو هیات علمی -  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر

مراد

کاویانی راد

دانشیار

عضو هیات علمی - جغرافیای سیاسی - دانشگاه خوارزمی تهران

دکتر

صدیقه

لطفی

استاد

عضو هیات علمی – برنامه ریزی شهری و منطقه ای- دانشگاه مازندران

دکتر

سمیرا

محمودی

استادیار

عضو هیات علمی – جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گیلان

دکتر

جعفر

میرکنولی

دانشیار

عضو هیات علمی – جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه گلستان

دکتر

محمد

میره ای

استادیار

عضو هیات علمی - گروه آمایش سرزمین پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر

سیدحسن

مطیعی لنگرودی

استاد

عضو هیات علمی-  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -دانشگاه تهران

دکتر

نصرالله

مولایی هشتجین

استاد

عضو هیات علمی -جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -دانشگاه آزاد اسلامی رشت

دکتر

سید امیر

نیاکویی

دانشیار

عضو هیات علمی – گروه علوم سیاسی- دانشگاه گیلان

دکتر

زهره

هادیانی

استادیار

عضو هیات علمی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه سیستان و بلوچستان