تأثیر ریسک ادراک‌شده از کووید 19 و رسانه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد با نقش میانجی درگیری برند در صنعت گردشگری استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران.

10.22124/gscaj.2023.22560.1179

چکیده

در سال‌های گذشته اقتصاد جهانی شاهد رشد بسیار چشم‌گیر صنعت گردشگری بود، اما این رشد و پویایی با شیوع و همه‌گیری جهانی بیماری کووید 19 دچار اختلال شدید شده و با ممنوعیت سفرهای بین‌المللی و نیز با اعمال محدودیت‌های گسترده در مجامع عمومی و ممانعت از تحرک و جابجایی در مقاصد، عملاً گردشگری متوقف شد و تأثیر همه‌گیری بیماری کرونا، گردشگری را به سمت توقف کامل سوق داد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تأثیر ریسک ادراک شده از کووید 19 و رسانه­ های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد با نقش میانجی درگیری برند در صنعت گردشگری، انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی است که از لحاظ روش اجرا در قالب یک پژوهش توصیفی-پیمایشی با رویکرد مقطعی انجام شده است. جامعة آماری پژوهش، کلیه مشتریان دفاتر گردشگری استان مازندران هستند که از این میان، نمونه‌ای متشکل از 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار اسمارت‌پی‌ال‌اس بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که رسانه ­های اجتماعی و ریسک ادراک شده بر درگیری برند و قصد بازدید مجدد، و همچنین درگیری برند بر قصد بازدید مجدد به‌طور مستقیم تأثیر معناداری دارند و درگیری برند نیز رابطه بین رسانه­ های اجتماعی و ریسک ادراک شده را با قصد بازدید مجدد میانجی­گری می­کند.

تازه های تحقیق

- فعالیت بیشتر آژانس‌های گردشگری در صفحات اجتماعی ، موجب ترغیب گردشگران به مسافرت می‌شود.

- جهت کاهش ریسک ادراک شده گردشگران می‌توان امکانات بهداشتی در مقاصد گردشگری را فراهم‌ آورد.

- برای افزایش درگیری گردشگران با برندهای مقصد گردشگری می‌توان از مشارکت فعالانه در فروم‌های مجازی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آزادگان، پروین؛ بهرامی، شهاب و ویسی، کوروش (1400). بررسی تأثیر شبکه های مجازی بر درگیری ذهنی ورزشکاران. مطالعات روانشناسی ورزشی، 10 (36)، صص. 145-164.
حسن‌پور، محمود؛ شاهی، طاهره و ارژنگ‌مهر، داود (1399). الگوی ساختاری مدیریت بحران برای بخش عرضه گردشگری ایران (مطالعه موردی: بحران شیوع ویروس کووید- 19). مطالعات مدیریت گردشگری، 15(ویژه نامه کووید 19), صص. 59-89.
کروبی، مهدی؛ بهاری، جعفر؛ بهاری، شهلا و محمدی، سمیران (1397). بررسی روابط ساختاری بازدیدهای قبلی، انگیزه ها، رضایت و قصد بازگشت مجدد گردشگران (مطالعه موردی: شهر تبریز). جغرافیا و روابط انسانی، سال 1(2)، صص. 716-732.
کریمـی‌علویجـه، محمدرضـا؛ قلیپـور حسـین‌آباد، فـروزان و امرایـی، حافـظ (1394). درگیـری ذهنـی و تأثیر آن در انتخـاب برنـد توسـط مشـتری. مجلـه اقتصـادی، 15 (5 و 6)، صص. 65-82.
گروسی، عطیه و صادقلو، طاهره (1400). شناسایی عوامل موثر بر ادراک گردشگران روستایی از ریسک مخاطرات محیطی و تأثیر آن بر رفتار سفر گردشگر. مطالعات مدیریت گردشگری، 16(55)، صص. 297-318.
غفاری، محمد؛ کنجکاومنفرد، امیررضا و تسلیمی بابلی، امین (1399). بررسی تأثیر درگیری ذهنی گردشگران بر قصد بازدید مجدد از مقصد گردشگری با تاکید بر نقش ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: شهریزد). فصلنامه علمی مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 15(3)، صص. 793-810.
قربان­زاده، داود و آقا‌ محمدی، جواد (1400). بررسی تأثیر ادراک از ریسک ابتلا به کووید 19 بر نیت رفتاری گردشگران نسبت به گردشگری بدون تماس (مطالعه موردی: بازدیدکنندگان از جاذبه های گردشگری شهرستان آمل در موج دوم شیوع). فصلنامه گردشگری شهری، 8 (1)، صص. 31-15.
رحمانی، حجت؛ عرب، محمد؛ سعیدپور، جلال؛ رجبی واسوکلائی، قاسم و میرزایی، هیوا (1399). بازار گردشگری سلامت ایران در پاندمی‌کرونا و بعد از آن. فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 5 (3)، صص. 165-168.
رنجبریان، بهرام؛ غفاری، محمد و تسلیمی بابلی، امین (1398). تبیین تأثیر ریسک‌های ادارک‌شده گردشگر بر تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگری با نقش میانجیگری تصویر ذهنی مقصد گردشگری. فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری، 14 (46)، صص. 137-164.
سیف­اللهی، ناصر و اسکندری، نادر (1400). بازاریابی رسانه­های اجتماعی و قصد خرید مصرف‌کننده؛ واسطه­گری تصویر و آگاهی برند. مجله رفتار مصرف‌کننده، 8 (3)، صص. 199-220.
سیف­اللهی، ناصر و دهقانی قهنویه، عادله (1400). تأثیر رسانه اجتماعی بر نیات رفتاری و هم‌آفرینی ارزش برند در شرایط کرونایی (مطالعه موردی: گردشگران شهر اصفهان). فصلنامه گردشگری شهری، 8 (4)، صص. 1-12.
عمادی، امید و اصغری‌محبوب، ندا (1399). تأثیر ویروس کرونا (covid-19) بر صنعت گردشگری و راهکارهای مقابله با آن. پنجمین کنفرانس      بین­المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا.
موثقی، حسن (1400). ارزیابی تأثیرات اجتماعی گردشگری از دیدگاه جامعه‌شناسی. مطالعات جامعه شناسی، 14(53), صص. 91-109.
نظم‌فر، حسین و علی‌بخشی، آمنه (1400). آینده‌پژوهی برنامه‌ریزی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان اردبیل). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۲۱ (۶۳)، صص. 59-79.
همتی، رضا و زهرایی، داود (1393). بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران خارجی به اصفهان به مثابه برند گردشگری». فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری. 10 (30)، صص. 182-204.
 میرتقیان‌رودسر، سیّد محمّد؛ فرخیانی، فیروزه و نقوی، مریم (1399). بررسی رفتار جامعه میزبان نسبت به گردشگران در دوران شیوع کووید-19. ویژه‌نامه کووید 19، دوره 15، صص. 115-143.
یزدانی، محمدحسن؛ علی‌پور، ابراهیم؛ دشتی، امیرحسام و بیوته، احد (1397). بررسی و ارزیابی نقش رسانه‌ها بر توسعه گردشگری شهری با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر. مطالعات رسانه­ای، سال 13، صص. 21-40.
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, pp. 179–211. [This is the original paper describing the theory, but it can be a little bit difficult to understand, which is why I also recommend the related book (Ajzen, 2005).
Bae, S. Y., Chang, P. J. (2021). The effect of coronavirus disease-19 (COVID-19) risk perception on behavioural intention towards ‘untact’tourism in South Korea during the first wave of the pandemic (March 2020). Current Issues in Tourism, 24(7), pp. 1017-1035.‏
Bapuji, H., Patel, C., Ertug, G., and Allen, D. G. (2020). Corona crisis and inequality: Why management research needs a societal turn. Journal of Management, 46(7), pp. 1205–1222. https://doi.org/10.1177/0149206320925881.
Bhati, A. S., Mohammadi, Z., Agarwal, M., Kamble, Z., and Donough-Tan, G. (2020). Motivating or manipulating: The influence of health protective behaviour and media engagement on post-COVID-19 travel. Current Issues in Tourism.
Chang, J. C. (2009). Taiwanese tourists' perceptions of service quality on outbound guided package tours: A qualitative examination of the SERVQUAL dimensions. Journal of vacation marketing, 15(2), pp. 165-178.‏
Chang, S. Y. (2009). Australians’ holiday decisions in China: A study combining novelty-seeking and risk-perception behaviors. Journal of China Tourism Research, 5(4), pp. 364–387. https://doi.org/10.1080/19388160903382533.
Chen, C. F., Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?. Tourism management, 28(4), pp. 1115-1122.‏
Chen, J., Wu, H., Qian, H., and Gao, Y. (2017). Assessing nitrate and fluoride contaminants in drinking water and their health risk of rural residents living in a semiarid region of Northwest China. Exposure and Health, 9(3), pp. 183-195.‏‏
Chew, E. Y. T., Jahari, S. A. (2014). Destination image as a mediator between perceived risks and revisit intention: A case of post-disaster Japan. Tourism management, 40, pp. 382-393.
Chi, N. T. K. (2021). Innovation capability: The impact of e-CRM and COVID-19 risk perception. Technology in Society, 67, 101725.
Chi, C. G. Q., Pan, L., and Del Chiappa, G. (2018). Examining Destination Personality: Its Antecedents And Outcomes. Journal Of Destination Marketing & Management, 9(3), pp. 149-159
Choo, H., Petrick, J. F. (2014). Social interactions and intentions to revisit for agritourism service encounters. Tourism Management, 40, pp. 372-381.‏
Chuo, H. Y. (2014). Restaurant diners’ self-protective behavior in response to an epidemic crisis. International Journal of Hospitality Management, 38, pp. 74–83. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.01.004.
Dillette, A. K., Douglas, A. C., and Andrzejewski, C. (2020). Dimensions of holistic wellness as a result of international wellness tourism experiences. Current Issues in Tourism, pp. 1–17.
Farzanegan, M. R., Gholipour, H. F., Feizi, M., Nunkoo, R., and Andargoli, A. E. (2021). International tourism and outbreak of coronavirus (COVID-19): A cross-country analysis. Journal of Travel Research, 60(3), pp. 687-692.
Ferns, B. H., Walls, A. (2012). Enduring travel involvement, destination brand equity, and travelers’ visit intentions: A structural model analysis. Journal of Destination Marketing & Management, 1(1-2), pp. 27-35.‏
Fotiadis, A., Polyzos, S., and Huan, T. C. T. (2021). The good, the bad and the ugly on COVID-19 tourism recovery. Annals of Tourism Research, 87, 103117.
France, C., Grace, D., Merrilees, B., and Miller, D. (2018). Customer brand co-creation behavior: conceptualization and empirical validation. Marketing intelligence & planning, 36(3), pp. 334-348.
Fuchs, L. S., Schumacher, R. F., Long, J., Namkung, J., Hamlett, C. L., Cirino, P. T., and Changas, P. (2013). Improving at-risk learners’ understanding of fractions. Journal of Educational Psychology, 105(3), 683.‏
Fuchs, G., Reichel, A. (2006). Tourist destination risk perception: The case of Israel. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 14(2), pp. 83–108. https://doi.org/10.1300/J150v14n02_06.
Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. Tourism Geographies, 22(3), pp. 610-623.
Huynh, T. L. (2020). The COVID-19 risk perception: A survey on socioeconomics and media attention. Economics Bulletin, 40(1), pp. 758–764.
Jago, L., Chalip, L., Brown, G., Mules, T., and Ali, S. (2003). Building Events into Destination Branding: Insights from Experts. Event Management, 8(1), pp. 3–14.
Khedher, A. B., Jraidi, I., and Frasson, C. (2019). Tracking students’ mental engagement using EEG signals during an interaction with a virtual learning environment. Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, 11(01), 1.‏
Kourgiantakis, M., Apostolakis, A., and Dimou, I. (2021). COVID-19 and holiday intentions: the case of Crete, Greece. Anatolia, 32(1), pp. 148-151.
Laurent, G., Kapferer, J. N. (1985). Measuring consumer involvement profiles. Journal of marketing research, 22(1), pp. 41-53.‏
Lee, J., Back, K. (2008). Attendeebased Brand Equity, Tourism Management, 29(2), pp. 331–344.
Lehberger, M., Kleih, A. K., and Sparke, K. (2021). Panic buying in times of coronavirus (COVID-19): Extending the theory of planned behavior to understand the stockpiling of nonperishable food in Germany. Appetite, 161, 105118.
Murphy, L., Benckendorff, P., and Moscardo, G. (2007). Linking Travel Motivation, Tourist Self-Image And Destination Brand Personality. Journal of Travel & Tourism Marketing, 22(2), pp. 45-59.
OECD. (2020a). OECD economic outlook, Interim report March 2020.
OECD. OECD. (2020b). OECD tourism Trends and Policies 2020.
Pappas, N. (2016). Marketing strategies, perceived risks, and consumer trust in online buying behaviour. Journal of retailing and consumer services, 29, pp. 92-103.‏
Prayag, G., Ryan, C. (2012). Antecedents of Tourists’ Loyalty To Mauritius: The Role And Influence Of Destination Image, Place Attachment, Personal Involvement, And Satisfaction. Journal of Travel Research, 51(3), pp. 342-356.
Prentice, C., Wang, X., and Loureiro, S. M. C. (2019). The influence of brand experience and service quality on customer engagement. Journal of Retailing and Consumer Services, 50, pp. 50-59.‏
Rather, R. (2021). Monitoring the impacts of tourism-based social media, risk perception and fear on tourist’s attitude and revisiting behaviour in the wake of COVID-19 pandemic. Current Issues in Tourism.
Reichel, A., Fuchs, G., and Uriely, N. (2007). Perceived risk and the non institutionalized tourist role: the case of Israeli student ex-backpackers. Journal of Travel Research, 46(2), pp. 217-226.
Rosenstock, I. M. (1974). The health belief model and preventive health behavior. Health education monographs, 2(4), pp. 354-386.‏
Round, D. J. G., Roper, S. (2012) Exploring consumer brand name equity: Gaining insight through the investigation of response to name change. European Journal of Marketing, 46(7), pp. 938–951.
Saini, S., Singh, J. (2019). Cultivating Emotional Branding Through Customer Experience Management: From the Holistic Experience Perspective. In Brand Culture and Identity: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1346-1361). IGI Global.
Shim, M., You, M. (2015). Cognitive and affective risk perceptions toward food safety outbreaks: mediating the relation between news use and food consumption intention. Asian Journal of Communication, 25(1), pp. 48-64.‏
Shoemaker, S., Lewis, R. C. (1999). Customer loyalty: the future of hospitality marketing. International journal of hospitality management, 18(4), pp. 345-370.‏
Storey, C., Larbig, C. (2018). Absorbing customer knowledge: how customer involvement enables service design success. Journal of Service Research, 21(1), pp. 101-118.
Villacé-Molinero, T., Fernández-Muñoz, J. J., Orea-Giner, A., and Fuentes-Moraleda, L. (2021). Understanding the new post-COVID-19 risk scenario: Outlooks and challenges for a new era of tourism. Tourism Management, 104324.
Zhang, H., Song, H., Wen, L., and Liu, C. (2021). Forecasting tourism recovery amid COVID-19. Annals of Tourism Research, 87, 103149.