بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

د

ر

ز

ع

ف

ق

ک

ل

م

ن

  • نعمت پور، جعفر [1] کارشناسی ارشد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی- واحد ممقان، دانشگاه آزاد اسلامی، ممقان، ایران