مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی (HGSCAJ) - نقشه سایت