نمایه شدن نشریه در EBSCO

فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی موفق به اخذ نمایه بین المللی EBSCO شد. برای دیدن اطلاعات بیشتر می توانید به بخش نمایه های نشریه مراجعه نمایید. همچنین خبر مربوطه را در سایت دانشگاه گیلان مشاهد فرمایید.