موضوعات = برنامه ریزی شهری
تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر قیمت مسکن در نواحی ساحلی (نمونه موردی: شهر ارومیه)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 57-76

10.22124/gscaj.2024.24297.1228

علی جعفری؛ بختیار عزت پناه؛ بشیر بیگ بابایی


تبیین مدل عملکرد شهر خلاق خوراک‌شناسی رشت در راستای توسعة شهری با به‌کارگیری نظریه داده بنیاد

دوره 4، شماره 4، دی 1402، صفحه 45-69

10.22124/gscaj.2023.22943.1192

علی اکبر سالاری پور؛ بنیامین حسن زاده باغی؛ شفق محمدحسن زاده؛ پرستو بقایی


ارزیابی و اولویت‌بندی مناطق شهری بر اساس شاخص‌های شهرشاد (مطالعه موردی: سلمانشهر)

دوره 4، شماره 3، مهر 1402، صفحه 39-50

10.22124/gscaj.2023.23789.1215

آسیه نصیری؛ لیلا ابراهیمی؛ مهرداد رمضانی پور؛ کیا بزرگمهر


سنجش اثرات منطقه آزاد تجاری - صنعتی بر عدالت اجتماعی در شهر چابهار

دوره 4، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-16

10.22124/gscaj.2023.22203.1160

عبدالمجید میهن خواه؛ معصومه حافظ رضازاده؛ محمودرضا انوری


ارائه پیشران‌های کلیدی آینده حکمروایی شهری هوشمند (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 17-40

10.22124/gscaj.2023.22422.1174

نوشا همقدم؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی


تبیین الگوی حکمروایی خوب سیستم‌های غذای پایدار شهری

دوره 4، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 91-113

10.22124/gscaj.2023.22592.1180

یاسر قلی پور؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی