مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی (HGSCAJ) - واژه نامه اختصاصی