کسب رتبه (ب) توسط فصلنامه در ارزیابی سال 1401

کسب رتبه (ب) توسط فصلنامه در ارزیابی سال 1401

ه اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند که فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی موفق به کسب رتبه (ب) از سوی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است.