تعداد مقالات: 25
1. جلد فصلنامه(فارسی)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 1-1


2. جلد فصلنامه(شماره 2)

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 0-0


3. شناسنامه علمی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396


5. راهنمای نویسندگان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 0-0


6. فهرست مقالات

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 2-2


7. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 0-0


8. راهنمای نویسندگان

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 3-4


9. فهرست مطالب

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 6-6


10. تحلیل فضایی نظام شهری منطقه ساحلی جنوب

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 5-36

صدیقه لطفی؛ میلاد حسن علیزاده


11. ضرورت علامت گذاری« حدّ بستر» و تعیین« حریم پویا»ی دریای خزر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 7-35

ناصر عظیمی؛ مریم مسکینی


12. تبیین نقش اجتماعات انسانی سواحل دریای خزر در استقرار رژیم حقوقی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-58

حسن پیردشتی؛ محمدرضا حافظ نیا


13. تحلیل اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه برمناطق ساحلی (مورد سکونتگاههای روستایی شهرستان ارومیه )

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 57-85

وحید ریاحی؛ فرهاد عزیزپور؛ علی اکبر تقی لو؛ خدیجه کریمی


14. بررسی پیامدهای فضایی تبدیل روستا به شهر در گیلان

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-82

شهرام امیرانتخابی


15. ارزیابی فرهنگ زیست‌محیطی جامعه در مقاصد گردشگری ساحلی استان گیلان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 37-56

یاسر رمضان نژاد؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


16. نقش فرم‌های فضایی در بازتولید سرمایه اجتماعی در شهرهای ساحلی با تاکید بر کاربری زمین (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 83-99

امیر بخشی؛ اسماعیل علی اکبری؛ اسدالله دیوسالار؛ صادق برزگر


17. تحلیلی بر خشک شدن دریاچه ارومیه با تأکید بر عوامل انسان‌ساخت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 87-113

فیروز جعفری؛ افشار حاتمی؛ مهدی موذنی


18. رابطه عدالت فضایی و مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی:کرانه ساحلی جنوبی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-119

مصطفی قادری حاجت؛ زکیه آفتابی؛ عباس فردوسی


22. چکیده انگلیسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 0-0


23. چکیده انگلیسی مقالات

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 0-0


25. جلد فصلنامه(انگلیسی)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 0-0


شماره‌های پیشین نشریه