مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی (HGSCAJ) - مقالات آماده انتشار