بررسی و اولویت بندی جاذبه های موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 5-24

10.22124/hgscaj.2020.10073.1028

عبدالحمید زیتونلی؛ صادق برزگر؛ امیر بخشی


ارزیابی تأثیر فرم بر پایداری محله های شهری (مورد مطالعه: آمل)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 5-30

10.22124/gscaj.2021.19638.1079

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ زبیده منصورلکورج


بازشناسی ابعاد بسترآفرین طرح رود کارون به مثابۀ برند موثر کلانشهر اهواز

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 5-42

10.22124/gscaj.2022.21307.1134

مهیار سجادیان؛ محمدعلی فیروزی؛ احمد پوراحمد


نیازسنجی آموزشی بهبود دانش ژئواستراتژی در نداجا

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 37-50

10.22124/gscaj.2022.21608.1149

افشین متقی دستنایی؛ حسین دانا