بررسی نگرش عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری به تاثیرات اقتصادی گردشگری ورزشی ساحلی در مقصد رامسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نگرش عرضه ­کنندگان خدمات گردشگری به تأثیرات اقتصادی گردشگری ورزشی ساحلی بر مقصد در شهر رامسر می­باشد. جامعه­ ی آماری این پژوهش را مدیران ارشد و میانی کلیه واحدهای ساحلی عرضه­ کننده خدمات گردشگری شهر رامسر تشکیل می­ دهد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، 384 نفر محاسبه شد. ابزار جمع ­آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده­ ها از طریق نرم­افزار SPSS25 صورت گرفت. یافته ­ها مشخص ساخت که بر مبنای نگرش عرضه کنندگان خدمات گردشگری، گردشگری ورزشی ساحلی بر توسعه اقتصادی مقصد گردشگری رامسر تاثیر معناداری دارد. همچنین این بررسی نشان داد که میان متغیرهای گردشگری ورزشی ساحلی و توسعه اقتصادی واحدهای ساحلی (به ترتیب بیشترین شدت به کمترین) پذیرایی و تشریفات، مراکز خرید، اقامتی-رفاهی، تفریحی-ورزشی و نیز حمل­ ونقل در شهر رامسر رابطه مستقیم وجود دارد. بیشترین تاثیر توسعه گردشگری ورزشی ساحلی بر عوامل توسعه اقتصادی به ترتیب تاثیر مربوط به ضریب تکاثر، درآمد و اشتغال بوده است. مبتنی بر یافته­ ها پیشنهادهای لازم ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


ادبی­فیروزجاه، جواد؛ کوزه­چیان، هاشم و احسانی، محمد (1388). بررسی مهمترین جاذبه­های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعه­ی گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری، مدیریت ورزشی، 1: ص 81-61.
ادبی­فیروزجاه، جواد؛ ندایی، طاهره، علی­محمدی، حسین و فتاح­زاده­فشخامی، مهدی (1399). اولویت­بندی و مقایسه مؤلفه­های گردشگری ورزشی پایدار استان گیلان بین گردشگران ورزشی و جامعه میزبان، برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 3(9): ص 244-227.
اسلامی، صدیقه؛ فراهانی، ابوالفضل و اسدی، حسن (1393). طراحی مدل اشتغال حاصل از توسعه گردشگری ورزشی، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 25(13): ص 194-181.
اصفهانی، نوشین (1388). جهانگردی ورزشی، تهران: عصر انتظار.
الماسی، محمد (1380). گردشگری و اشتغالزایی، نشریه بازار کار،  106:  ص 61-54.
امیری، آزیتا (1398). ارزیابی پتانسیل گردشگری ساحلی شمال ایران با استفاده از شاخص­های نسل دوم و سوم زیست­اقلیمی، برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 3(8):  ص 226-213.
باقری، فاطمه (1399). بررسی و تحلیل روند مطالعات گردشگری ساحلی و دریایی در ایران، مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی، 2(1): ص  52-29.
بحرینی­زاد، منیژه؛ اسماعیل­پور، مجید و کبیری­فرد، دنیا (1395). بخش­بندی بازار گردشگران ساحلی با رویکرد نقشه­های خودسازمان­ده، مدیریت بازرگانی، 8(4):  ص 770-745.
پرچکانی، پروانه؛ هاشمی، سیّدسعید؛ رکن­الدین­افتخاری، عبدالرضا و ایمانی­خوشخو، محمّدحسین (1396). ارزیابی شاخص­های برند پایدار در مقاصد گردشگری ساحلی (مورد مطالعه: منطقه ساحلی چابهار)، گردشگری و توسعه، 6(4):  ص 47-19.
جاوید، مجید؛ الماسی، حسن و نقی­پور، بهنام (1394). گردشگری ورزشی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان، مطالعات مدیریت ورزشی، 32: ص 32-13.
چقاجردی، ایمان؛ مختاری­ملک­آبادی، رضا و جلیلیان، لعیا (1395). تحلیل نقش توانمندی­های شهرستان استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی، علوم جغرافیایی،  27: ص 60-35.
حاتمی­نژاد، حسین و عیوضلو، داوود (1395). توسعه گردشگری در ایران، تهران: مهکامه.
خوش­سرور، رضا (1393). بررسی صنعت گردشگری ورزشی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور، کارآفرین ناب، 37(6):  ص 19-18.
درویشی، رضا؛ رضایی، محمدرضا و شمس­الدینی، علی (1397الف). تحلیلی بر قابلیت­های توسعه گردشگری ساحلی در بندر دیلم با استفاده از مدل­های کمّی، نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، 4(10): ص 276-263.
درویشی، رضا, رضایی، محمدرضا و شمس­الدینی، علی (1397ب). بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه­ی موردی: بندر دیلم)، جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، 4(8): ص 426-411.
درویشی، ابوالفضل؛ دوستی، مرتضی و باقریان، بهزاد (1398). موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‎های ساحلی استان مازندران، علوم و فنون دریایی، 1(18):  ص 24-10.
دستوم، صلاح و سوادی، مهدی (1396). طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی، جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، 2(7):  ص 265-249.
ذوالفقاری، حسن؛ بساطی، میترا و مظلوم، کتایون (1398). بررسی ظرفیت­های اقلیمی سواحل شمالی و جنوبی ایران برای گسترش فعالیت­های ورزشی و گردشگری ساحلی، آمایش جغرافیایی فضا، 31(9): ص 11-1.
رحمانی­گرجی، محدثه؛ تابش، سعید, نصرالله­زاده، فاطمه و دوستی، مرتضی (1398). شناسایی فرصت­ها و بهره‎گیری از آن­ها در جهت توسعه­ی ورزش­های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر، علوم و فنون دریایی، 3(18): ص 60-43.
رکن­الدین­افتخاری، عبدالرضا؛ رمضان­نژاد، یاسر و پورطاهری، مهدی (1396). سنجش رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری ساحلی مناطق روستایی استان گیلان، پژوهش­های جغرافیای انسانی، 3(49): ص 585-571.
رمضانی، بهمن و فروغی، پریسا (1388). شناخت پتانسیل اقلیمی توریسم ورزشی در نوار ساحلی انزلی، جغرافیا و مطالعات محیطی، 2(1): ص 91-87.
زیتونلی، عبدالحمید؛ فراهانی، ابوالفضل و اسدی، حسن (1392). گردشگری ورزشی و اثرات بلندمدت اقتصادی بررسی دیدگاه کارشناسان گردشگری و تربیت بدنی و گردشگران در مورد اثرات توسعه توریسم ورزشی بر اشتغال و درآمد در استان گلستان، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1(1):  ص 18-9.
زیتونلی، عبدالحمید و برزگر، صادق (1398). بررسی شاخص­های رقابت­پذیری مقاصد گردشگری ورزشی در نواحی مرزی؛ مطالعه موردی: استان گلستان، علوم و فنون مرزی، 8(2): ص 25-1.
زیتونلی، عبدالحمید؛ برزگر، صادق و بخشی، امیر (1399). بررسی و اولویت­بندی جاذبه­های مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان، مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی، 1(1):  ص 24-5.
سنایی، محمد (1396). تاثیر آموزش ورزش­­های آبی-ساحلی بر صنعت گردشگری شهرستان نوشهر، آموزش علوم دریایی، 10(4): ص 87-78.
شیعه، اسماعیل و علی­پوراشلیکی، سجّاد (1389). تحلیل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری پایدار، مطالعه­ی موردی سواحل شهر رامسر، آرمانشهر،  5: ص 167-155.
ضرغام بروجنی، حمید (1382). استفاده از تحلیل ضریب تکاثری برای تنظیم برنامه توسعه و مدیریت جهانگردی، مطالعات جهانگردی، 2(1): ث 94-67.
ضیائی، فاطمه؛ موسوی­گیلانی، سیّدرضا و احمدنژادسجادی، سیّداحمد (1395). تحلیل وضعیت گردشگری ورزشی استان سیستان و بلوچستان بر اساس مدل SWOT، پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی،  6(12): ص 85-73.
عابدی­سماکوش، محبوبه؛ فرزان، فرزام؛ دوستی، مرتضی و هنرور، افشار (1397). شناسایی عوامل جذب‎کننده و بازدارنده در توسعه­ی­ گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: گردشگران ورزشی فعال سفرکننده به مناطق ساحلی دریای خزر)، آموزش علوم دریایی، 13(5): ص 108-96.
عابدی­سماکوش، محبوبه؛ فرزان، فرزام؛ دوستی، مرتضی و هنرور، افشار (1398). بررسی عوامل مؤثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر، علوم و فنون دریایی، 3(18): ص 74-61.
عابدی­سماکوش، محبوبه؛ فرزان، فرزام؛ دوستی، مرتضی و هنرور، افشار (1400). موانع توسعة گردشگری ورزش‎های آبی-ساحلی در ایران، مطالعات مدیریت گردشگری، 54(16): ص 234-207.
عادل­خانی، امین (1394). گردشگری ورزشی؛ فرصت­ها و چالش­ها، معاونت پژوهش­های اجتماعی-فرهنگی، دفتر مطالعات فرهنگی، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، کد موضوعی: 270- شماره مسلسل: 14588.
عزیزخانی، فرشته (1395). لزوم توسعه گردشگری ساحلی، پیام دریا، 241:  ص 108.
علیزاده کتک­لاهیجانی، حمید (1380). مجموعه دروس ارایه شده در کارگاه آموزشی خزر، جلد اول، تهران: مرکز ملی اقیانوس­شناسی.
فراهانی، ابوالفضل؛ اصفهانی، نوشین؛ زارعی، محسن و خالقی­آرانی، حسین (1393). نقش مقاصد در توسعه‎ی صنعت گردشگری ورزشی در یک دوره­ی پنج ساله در امارات ابوظبی، مدیریت ورزشی، 2(6): ص 230-215.
فراهانی، ابوالفضل؛ اسلامی، صدیقه و پورسلطان­زرندی، حسین (1396). اولویت­بندی سهم عوامل توسعه صنعت گردشگری ورزشی در اشتغال­زایی از دیدگاه کارشناسان و محققان، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 6(2): ص 113-107.
قادری، اسماعیل؛ باقری، فاطمه, فرزین، محمدرضا و کاظمیان، غلامرضا (1397). مدیریت گردشگری ساحلی، تحلیل رویکرد یکپارچه، گردشگری و توسعه، 4(7): ث 204-175.
کرباسی­کاخکی، مریم (1391). ارزیابی وضعیت گردشگری ورزشی در منطقه­ی شمیرانات و رابطه­ی آن با توسعه­ی اقتصادی و فرهنگی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر علی­اکبر امین­بیدختی، دانشکده­ی گردشگری، دانشگاه سمنان.
کشتی­دار، محمد؛ نظری­ترشیزی، احمد و حیدری، رضا (1400). فراتحلیل مطالعات توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن، مدیریت ورزشی، 2(13):  ص 537-511.
لطفی، حیدر؛ کاملی، نسیم و شرفی­لاری، سمانه (1392). مدیریت و برنامه­ریزی توسعه­ی اقتصادی در قشم با تاکید بر توریسم ساحلی و ورزشی، گردشگری و چشم­انداز آینده، 3(3): ص 132-117.
محسنی­فر، علی؛ دوستی، مرتضی و تابش، سعید (1397). شناسایی فرصت­های اقتصادی ورزش­های ساحلی (مطالعه موردی: باشگاههای فوتبال ساحلی مازندران). نخبگان علوم مهندسی، جلد 3، 5: ص 32-20.
مرکز آمار ایران (1396). گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395، مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری­های بین­المللی، تهران.
موسوی، سیّدجعفر و بردیافر، نفیسه (1394). بررسی وضعیت تفکّر استراتژیک مدیران انجمن گردشگری ورزشی کشور بر اساس مدل جین­لیدکا، پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 9(5): ص 81-71.
موگوئی، رکسانا؛ حسینی، سپیده و آل­مظفر، رضا (1396). ارایه برنامه راهبردی گردشگری ساحلی (مطالعه موردی شهرستان نوشهر)، اقیانوس­شناسی، 29(8): ص 33-25.
همتی­نژاد، مهرعلی؛ شهریاری­سجهرودی، بهمن و ملک­اخلاق، اسماعیل (1394). اولویت­بندی جاذبه­های گردشگری ورزشی در توسعه توریسم ورزشی استان­های شمالی ایران، مدیریت و توسعه­ی ورزش، 1(4): ص 33-19.
یزدانی، شهرام و جهاندیده، عبدالغفور (1391). ورزش­های آبی-ساحلی ایران گامی برای توسعه­ی گردشگری در چابهار، اولین همایش ملی توسعه­ی سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، 28 لغایت 30 بهمن، کد مقاله: 3097.
Bělka, J., Hůlka, K., Šafář, M., Weisser, R., & Chadimova, J. (2015). Beach handball and beach volleyball as means leading to increasing physical activity of recreational sportspeople pilot study. Journal of Sports Science, No. 3: 165-170.
Dixon, W. A, Henry, M., & Martinez, M. J. (2013). Assessing the Economic Impact of Sport Tourists' Expenditures Related to a University's Baseball Season Attendance, Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, Vol. 6: 96-113.
Gibson, H., Kaplanidou, k., & Kang, S. J. (2012). Small-scalle event sport tourism: A case study in sustaibale tourism. Sport Management Review, 15(2): 160-170.
Ghosh, T. (2012). Sustainable coastal tourism: problems and management options, geography and geology, 4(1): 163-169.
Hemmonsbey, J., & Tichaawa, T. (2018). The effects of major sport event leveraging for tourism and destination branding: The case of South Africa as an emerging destination. GeoJournal of Tourism and Geosites, 21(1): 213-282.
Homafar, F., Honari, H., Heidary, A., Heidary, T., & Emami, A. (2011). The role of sport tourism in employment, income and economic development. Journal of Hospitality Management and Tourism, 2(3): 34-37.
Jenning, F. (2006). Water-Based Tourism, Sport, Leisure, and Recreation Experiences, Butterworth-Heinemann Elsevier, Burlington, Manchester, PP: 1-20.
Jiménez-García, M., Ruiz-Chico, J., Peña-Sánchez, A. R., & López- Sánchez, J. A. (2020). A Bibliometric Analysis of Sports Tourism and Sustainability (2002–2019). Sustainability, 12(7): 1-18.
Kasimati, E., & Dawson, P. (2009). Assessing the impact of 2004 Olympic Games on the Greek economy: A small macro econometric model. Econ Model, 26(2): 139-146.
Lockstone, L., & Baum, T. (2008). Fun in the family: Tourism and the Common wealth Games. International Journal of tourism research, No. 10: 497-509.
Leivadi, S., & Vrondou, O. (2006). Challenges and Potential of the Proposed Sport Tourism Forms within the Tourism Product Regeneration Process– The case study of Sea-Sport tourism in Greece, http://www.easm.net/download/2006/4f32794a934059b6c25a105ceed7c6d4.pdf
Njoroge, J., Atieno, L., & Do Nascimento, D. (2017). Sports tourism and perceived socio-economic impact in Kenya: The case of Machakos County. Tourism and Hospitality Management, 23(2): 195-217.
Nyikana, S., & Tichaawa, T. M. (2018). Sport Tourism as a Local Economic Development Enhancer for Emerging Destinations. Euro Economica, 1(37): 70-83.
Papageorgiou, M. (2016). Coastal and marine tourism: A challenging factor in Marine Spatial Planning. Ocean & Coastal Management, No. 129: 44-48.
World Tourism Organization (UNWTO). (2018). Tourism Highlights, World Tourism Organization, UNWTO.