بازشناسی ابعاد بسترآفرین طرح رود کارون به مثابۀ برند موثر کلانشهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه بر اثر جهانی شدن اقتصاد و سیالیت سرمایه‌ها، رقابت‌پذیر نمودن کلانشهرها از جمله مهم‌ترین راهبردهای حیاتی محسوب می‌گردد. در این چارچوب، برندآفرینی مبتنی بر قابلیت‌های محیطی، از جمله بهره‌گیری بهینه از بنیاد جغرافیایی رودهای شهری، برای مثال شهرهای لندن و پاریس، از جمله راهکارهای بنیادی در جهت دستیابی به این مهم مطرح میباشد. اما مسئله این پژوهش آن است که کلانشهر اهواز نتوانسته است از رود کارون به مثابۀ برندی موثر در راستای جذب مشتریان، گردشگران، سرمایه گذاران، شرکت‌های جهانی و برای به دست آوردن بازارهای هدف- با توجه به قابلیت‌های آن- استفادۀ بهینه نماید؛ که منطقاً جهت واکاوی موضوع می‌باید به ریشه‌ها توجه نمود. لذا پژوهش حاضر، در راستای دستیابی به این هدف با پیروی از رویکردی اکتشافی و با بهره‌گیری از روشی توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به تحقیق پرداخت؛ که در انجام آن از روش کیفی نظریۀ داده بنیاد (گراندد تئوری) و تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. ابزار انجام پژوهش، نرم‌افزار MAXQDA می‌باشد. بر مبنای یافته‌های تحقیق که در تلفیق با ارائۀ پیشنهاداتی به صورتی توام انجام یافت، شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر از شرایط مناسبی برخوردار نبوده و لذا در جهت دستیابی به رود کارون به مثابۀ برند موثر کلانشهر اهواز و مزایای مترتب بر آن، نیاز به راهبردهای چهارگانه‌ای شامل اقدامات لازم و فوری، اقدامات شهرسازی و معماری، اقدامات اجتماعی و فرهنگی و اقدامات مختص آبراه کارون می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


اتو، بتسی؛ کورمیک، کاتلین مک؛ لکیس، مایکل (1395). طراحی اکولوژیک رودکنارها؛ احیای رودخانهها، مرتبط کردن جوامع با هم، ترجمۀ امین سارنگ، بهنام اندیک و مجتبی اردستانی، تهران: انتشارات خانیران.
امانپور، سعید و داری‎پور، نادیا (1396). تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر اهواز، فصلنامه مطالعات علوم محیط زیست، 4(2): ص 598-526.
امانپور، سعید؛ دامن باغ، صفیه و علیزاده، هادی (1399). تحلیل عوامل موثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی موثر شهری (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز)، مجله آمایش جغرافیایی فضا، 35(10): ص 86-67.
امیری نژاد، حسین و غزلاوی، علی (1391). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در شهر اهواز، فصلنامه دانش انتظامی خوزستان، 2(1): ص 91-77.
انصاری، مرجان، چرم، مصطفی؛ شفاعی بجستان، محمود و محمودی کردستانی، سهام‎الدین (1385). بررسی وضعیت آلودگی رسوبات رودخانه کارون بزرگ با عناصر سنگین آلاینده، حد فاصل بند قیر تا جنوب اهواز (ام الطیر)، هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه.
انهالت، سایمون (1390). هویت رقابتی مدیریت نوین برند برای ملل، شهرها و مناطق، ترجمه مصطفی اکبری مطلق شاکری روش و محمد صالح شریفی، تهران: انتشارات طحان/ هله.
آروین، محمود؛ فرهادی خواه، حسین؛ پوراحمد، احمد و منیری، الیاس (1397). ارزیابی شاخص‎های زیست‎پذیری شهری بر اساس ادراک ساکنان (نمونه موردی: شهر اهواز)، فصلنامه دانش شهرسازی، 2(2): ص 17-1.
باباپورمفرد، احمد؛ رستمی، صغری؛ اعلانژاد، محمد؛ فروزانفر، مریم؛ خاکسار، الهام و رمضانی، زهرا (1392). تعیین مقدار برخی از فلزات سنگین در آب رودخانه‎های کارون و دز، دو ماهنامه علمی- پژوهشی جنتاشاپیر، ویژه نامه سال 1392، ص 100-87.
باروتکوب، علی و جعفرزاده حقیقی، نعمت اله (1387). بررسی منابع آلاینده و پهنه بندی کیفیت آب رودخانه کارون، دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه برقابی.
بافقی زاده، محمد؛ سلیمانی مقدم، پرویز و طاهری‎فر، راضیه (1395). سطح بندی عوامل موثر بر توسعۀ گردشگری شهر اهواز، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، 20(5): ص 58-37.
بهمنی، سجاد و ملتفت، حسین (1399)، اهواز؛ روایت پیدایش حاشیه ها بر پیکر یک کلانشهر، یک مطالعۀ داده بنیاد، فصلنامه علمی- جامعه شناسی فرهنگ و هنر، 3(2): ص 115-86.
پرچکانی، پروانه (1395). تاثیر مولفه‎های فرهنگی در معماری برند شهرها با رویکرد گردشگری مطالعه موردی: لیون فرانسه، فصلنامه هنر و تمدن شرق، 12(4): ص 50-41.
پرویزیان، علیرضا و احمدی، هاجر (1398). سنجش کارآیی و رتبه بندی مناطق اهواز در بخش زیرساخت‏های گردشگری با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری و کوککرجینگ، اولین همایش کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی.
پوراحمد، احمد؛ حبیبیان، بهار و احمدنیا، محمدرضا (1395). تحلیلی بر فضای کالبدی شهر اهواز، فصلنامه باغ نظر، 39(13): ص 38-25.
پوراحمد، احمد؛ زیاری، کرامت‎اله؛ زنگنه شهرکی، سعید و آروین، محمود (1399). شناسایی عوامل و موثر بر پراکنده رویی شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز)، 61(18): ص 90-59.
تیشه‎زن، پروانه و گلابی، منا (1394). داده کاوی رودخانه کارون جهت بررسی تغییرات دبی و شوری آب اهواز، کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران.
جباری، ایرج و عبدلی، شکوفه (1398). بهره‎برداری اقتصادی و گردشگری از رودخانه‎های استان کرمانشاه و تاثیر آن در ویژگی‎های زیبایی‎شناختی، مجلۀ آمایش جغرافیایی فضا، 32(9): ص 88-71.
جدیدیان، رضا؛ حق طلب، سارا و اسماعیلی، نرگس (1392). بررسی اثر پدیده زیرگرد بر خواص فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه کارون و آب خنک کن نیروگاه رامین، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق.
جعفری، عباس (1376). گیتاشناسی ایران (جلد دوم: رودها و رودنامۀ ایران)، تهران: سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
جهانبخش گنجه، مهدی؛ بهروزی‎راد، بهروز، قنبری، لیلا و خیرالهی، خجسته (1390). پایش پرندگان رودخانه کارون در محدودۀ شهر اهواز (آذر 1388 لغایت خرداد 1389)، فصلنامه دانش زیستی ایران، 10(6): بهار 1390، ص 30-21.
حسینی، سیده سمیه؛ نادرخانی، زلیخا و یزدان بخش، بنت‎الهدی (1396). ارزیابی پایداری زیست محیطی شهر اهواز با تاکید بر  آلودگی هوا (بااستفاده از روش FPPSI)، فصلنامه محیط زیست طبیعی، 2(70): ص 317-309.
خدابخش‎نژاد، آذر؛ پورکرمانی، محسن؛ آرین، مهران؛ متکان، علی اکبر و چرچی، عباس (1394). زمین ساخت فعال حوضۀ رودخانه کارون بزرگ، فصلنامه علوم زمین، 95(24): ص 28-13.
دینی، کیت (1391). برندسازی شهری، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‎ریزی شهر تهران.
راست‎منش، فاطمه؛ زراسوندی، علیرضا و مسلم، فاطمه (1394). ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره17: ص  22-11.
رجبی، آزیتا و پازرلو، محبوبه (1393). بررسی وضعیت گردشگری جنگ در ایران و ارائۀ استراتژی برای توسعه آن، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، 11(3): ص 48-17.
رشیدی، حسن و رحمانی، زین العابدین (1392). برند و تاثیر آن بر وفاداری مشتری، مجله اقتصادی، شماره‎های 9 و 10: ص 80-65.
روستا، احمد؛ قره چه، منیژه؛ حمیدی‎زاده، محمدرضا و محمدی فر، یوسف (1395). مدلی برای برندسازی شهری ایران بر اساس نظریه داده بنیاد، فصلنامه مدیریت برند، 5(3): ص 68-41.
رهنما، محمد رحیم؛ قنبری، محمد؛ محمدی قمیدی، سمیه و حسینی، سید مصطفی (1398). ارزیابی و سنجش زیست‎پذیری شهری در کلان شهر اهواز، فصلنامه شهر پایدار، 2(2): ص 17-1.
رنجبر، محسن (1385). مدیریت مواریث طبیعی و مخاطرات محیطی حوضه های رودخانه ای به منظور تقویت پتانسیل توریستی و اکوتوریستی آن (مطالعه موردی: حوضه رودخانه عباس آباد همدان)، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، 10(3): ص 90-79.
زندیه، مهدی؛ حیدرنتاج، وحید و نبی بخش، نیوشا (1396). ساماندهی منظر رودخانه با رویکرد گردشگری پایدار (نمونه موردی: رودخانه بابلرود)، اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک.
ساسان‎پور، فرزانه؛ موحد، علی و لطیفی، امید (1396). تحلیل قابلیت زیست پذیری در مناطق کلان شهر اهواز، فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، 10(4): ص 44-23.
سالمی، مهدی؛ دشتی، سولماز و سیاحی، زهرا (1396). ارزیابی توان اکولوژیکی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز به منظور تعیین کاربری گردشگری به روش AHP، فصلنامه علمی- پژوهشی اکوبیولوژی تالاب- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 33(9): ص 111-103.
سجادیان، مهیار (1400). تبیین الگویی برندآفرین از تکنوشهر هوشمند رودکناری در راستای انسان گرایی شهری (نمونه موردی: کلانشهر اهواز)، رساله دکتری، به راهنمایی دکتر محمد علی فیروزی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
سجادیان، ناهید و سعیدی، جعفر (1399). آسیب شناسی پایداری زیست محیطی با تاکید بر کلان شهر اهواز، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 1(1): ص 67-53.
سجادیان، ناهید؛ نعمتی، مرتضی؛ دامن باغ، صفیه و شجاعیان، علی (1395). تحلیلی بر رشد سریع شهرنشینی و کیفیت زندگی در کلانشهر اهواز، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقهای، 18(6): ص 214-187.
سیف، عبدالله و نجمی، نجمه (1392). بارزسازی تغییرات پیچان رودهای کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه IRSو Landsat، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 3(28): ص 226-211.
شجاعی، مسلم؛ بیت‎اله‎پور، ایمان؛ تراب احمدی، مژگان و طالب بیدختی، مجید (1397). تبیین چارچوب مفهومی فعالیت‎های گردشگری در حاشیه رودخانه‎ها، یازدهمین سمینار بین‎المللی مهندسی رودخانه‎ها، دانشگاه شهید چمران اهواز، 9 الی 11 بهمن 1397.
شرکت مهندسین مشاور عرصه (1390). طرح جامع کلانشهر اهواز.
شریفی، حسین (1395). راهنمای طراحی شهری رودکنارها با تاکید بر الگوی فراغتی استفاده کنندگان؛ نمونه مورردی: رودکنار زاینده‎رود حد فاصل گل جوئی و سی و سه پل، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی بهادر زمانی، دانشگاه هنر اصفهان.
شکور، علی؛ عبدالله‎زاده فرد، علیرضا و محمدی، زهرا (1396). تاثیر منظر رودکنارهای شهری در توسعه پایدار (نمونه موردی: رودخانه سلطان آباد شیراز)، فصلنامه پژوهش و برنامهریزی شهری، 31(8): ص 339-321.
شنبه‎پور، فرشته؛ ملکی، سعید و فیروزی، محمد علی (1398). سنجش احساس امنیت در بافت محلات شهری با استفاده از مدل گوپراس (مطالعه موردی: شهر اهواز)، فصلنامه علمی مطالعات امنیت اجتماعی، 59(10): ص 130-103.
صالحی، رضا؛ رزار و احمدی، محسن (1394). بررسی توان خود پالایی رودخانه کارون (مطالعه موردی: بازه اهواز تا آبادان)، فصلنامه علمی- تخصصی مهندسی آب، 2(3): ص 110-99.
صفایی پور، مسعود؛ ملکی، سعید؛ حاتمی‎نژاد، حسین و مدانلو جویباری، مسعود (1396). ارزیابی و سنجش مولفه‌های شکوفایی شهری در کلان شهر اهواز، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 22(7): ص 47-35.
عباسی، فرید (1400). بحران ریزگردها و تاثیرات آن بر امنیت مناطق (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، 4(3): ص 174-156.
عبداللهی، محمد و باجلان، لیلا (1395). تحلیل حقوقی مواد قانونی آلودگی آب با مطالعه موردی رودخانه کارون و مسئولیت ملی و بین‎المللی ایران در قبال آن، فصلنامه مطالعات حقوق انرژی، شماره 4: ص 305-322.
عطار روشن، سارا (1393). بررسی پتانسیل‎های موثر اکولوژی رودخانه کارون در توسعه گردشگری پایدار شهر اهواز، اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار.
فیروزی، محمدعلی؛ پوراحمد، احمد و سجادیان، مهیار (1400). رتبه‌بندی و مقایسه نسبی مناطق کلان شهر اهواز از منظر شاخص‌های در دسترس رشد هوشمند شهری، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، جلد 36، شماره4:  390-383.
فیروزی، محمدعلی و گودرزی، مجید (1395). تبیین موانع توسعه گردشگری جنگ در استان خوزستان، فصلنامه گردشگری و توسعه، 1(5): ص 25-1.
فیروزی، محمدعلی؛ محمدی ده چشمه، مصطفی و سعیدی، جعفر (1396). ارزیابی شاخص‎های پایداری زیست محیطی با تاکید بر آلودگی هوا و آلاینده‎های صنعتی، مطالعه موردی: کلان شهر اهواز، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای بوم شناسی شهری، 15(8): ص 28-13.
قربان پور، مریم؛ مولوی، مهرناز و  زالی، نادر (1398). ارزیابی ابعاد زیست محیطی موثر بر تحقق گردشگری پایدار (مطالعه موردی: رودخانه زرچوب شهر رشت)، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری، 47(14): ص 323-289.
کرمانی، مجید؛ بهرامی اصل، فرشاد؛ آقایی، مینا؛ ارفعی‎نیا، حسین؛ کریم‎زاده، سیما و شاهسونی، عباس (1393). بررسی مقایسه‎ای شاخص کیفیت هوای (AQI) شش شهر صنعتی در ایران، مجله مطالعات علوم پزشکی، 9(25): ص 819-810.
کرم‎زاده، شیدا؛ ضرغامی، اسماعیل و مصباح، فرشید (1396). فضاهای تفریحی در راستای جذب توریست و گردشگر (نمونه موردی: ساحل رودخانه شوشتر)، اولین همایش ملی خانه ایرانی.
کریمی بشنی، ایوب و سالاری درگی، مرجان (1393). طبقه‎بندی کیفی آب رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه‏های کارون، دز و کرخه)، فصلنامه محیط زیست و توسعه، 10(5): ص 38-29.
کریمی، بهرام (1393). سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: مناطق 2 و 7 شهر اهواز)، پایان‎نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، به راهنمایی سعید ملکی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز.
کریمی، عاطفه و زینل همدانی، امین (1397). برندسازی منظر پایدار شهری مطالعه موردی: محور زاینده‎رود شهر اصفهان، سومین کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و طراحی شهری.
کریمیان سردشتی، نادر (1396). نقشه تاریخی رود کارون و اراضی و نواحی خوزستان، فصلنامه علمی فنی و هنری اثر، شماره77: ص 83-69.
کشورپرست، سامان؛ پارسایی، جابر (1394). ساماندهی رودخانه‎های شهری با رویکرد توسعه پایدار محیطی (مطالعه موردی: شهر محمود آباد)، کنفرانس بین المللی پژوهش‎های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، کوالا لامپور- مالزی، آذرماه 1394.
کلاه کج، علی عسکر؛ پناهپور، ابراهیم و غلامی، علی (1396). ارزیابی تغییر کیفیت برخی از پارامترهای آب رودخانه کارون در یک بازه زمانی چهارساله، فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 16(7): ص 114-99.
کنارکوهی، الهه و صابری، حمید (1396). تعیین سطح توسعه در مناطق شهری اهواز با استفاده از مدل های تاپسیس و ANP، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 29(9): ص 16-1.
کیانی هرچگانی، محبوبه؛ کیانی هرچگانی، سجاد و صادقی، سید حمیدرضا (1395). تحلیل تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب در حوزۀ آبخیز کارون با استفاده از روش‎های آماری چند متغیره، فصلنامه علمی- پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، 23(6): ص 48-34.
لزگی، انسیه و صیامی، قدیر (1396). تبیین مولفه‎های برندینگ شهری با تاکید بر ابعاد اقتصادی آن (نمونه موردی: کلانشهر مشهد)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 3(32): ص 162-152.
ماجدی، حمید و لطفی، کوروش (1386). سکونتگاه‎های غیر رسمی شهری در کلان شهر اهواز، نشریه هویت شهر، 8(1): ص 50- 39.
مالکی، جلیل؛ عبداللهی، محمد و باجلان، لیلا (1395). تحلیل حقوقی مواد قانونی آلودگی آب با مطالعه موردی رودخانه کارون و مسئولیت ملی و بین المللی ایران در قبال آن، فصلنامه مطالعات حقوق انرژی، 2(2): ص 322-305.
مثنوی، محمدرضا؛ تاسا، حمید؛ کافی، محسن و دیناروندی، مرتضی (1392). ارزیابی بصری منظر رود دره قشلاق به منظور توسعۀ گردشگری، فصلنامه محیط شناسی، 1(39): ص 144-133.
محمدپور زرندی، حسین؛ حسنی، ععلی و امینیان، ناصر (1395). عوامل موثر بر برند شهری و اولویت بندی آنها از دیدگاه گردشگران بین المللی (مطالعه موردی: برج میلاد تهران)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره14: ص 138-116.
محمدنژاد، محمد و ملک حسینی، عباس (1399). امکان سنجی توانمندی های رودخانه کارون در ایجاد و گسترش مکان های اوقات فراغت و ورزش‏های آبی در شهر اهواز، فصلنامه آمایش محیط، شماره 49: ص 202-181.
محمدی ده چشمه، مصطفی؛ پرویزیان، علیرضا و علیزاده، مهدی (1396). استخراج و سنجش شاخص‎های شهر سالم در مناطق هشت گانه شهر اهواز، نشریه پژوهش و برنامهریزی شهری، 29(8): ص 178-161.
محمدی ده چشمه، مصطفی؛ حیدری‎نیا، سعید و شجاعیان، علی (1396). سنجش الگوی استقرار کاربری‎های حیاتی از منظر پدافند غیر عامل در کلان شهر اهواز، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 4(49): ص 753-733.
محمدی ده چشمه، مصطفی؛ سجادیان، ناهید؛ شجاعیان، علی و قیصری، نرگس (1397). بررسی تطبیقی جغرافیای فراغت در کلان شهر اهواز، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 48(18): ص 239-217.
محمدی ده چشمه، مصطفی؛ علیزاده، هادی و عباسی گوجانی، داوود (1398). تحلیل فضایی شاخص‎های تبیین کننده تاب آوری در زیرساخت شریانی حمل و نقل (مطالعه موردی: کلان شهر اهواز)، فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی برنامهریزی شهری، 2(7): ص 391-375.
مدانلو جویباری، مسعود (1397). تبیین و ارزیابی مولفه‏های شکوفایی شهری در کلان شهر ایرانی- اسلامی اهواز، رساله دوره دکتری جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، به راهنمایی مسعود صفایی پور، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مددی نیا، مژده؛ منوری، سید مسعود؛ کرباسی، عبدالرضا؛ نبوی، سید محمد باقر و رجب‎زاده، ابراهیم (1393). بررسی کیفی آب رودخانه کارون در بازۀ اهواز با استفاده از شاخص کیفی آب، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1(16): ص 60-49.
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (1391). مطالعات آمایش استان خوزستان: گزارش منابع طبیعی؛ بررسی‎های زیست محیطی استان (گزارش پشتیبان- جلد نهم)، انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان.
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (1391). مطالعات آمایش استان خوزستان؛ منابع آب استان خوزستان (گزارش پشتیبان- جلد هفتم)، انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان.
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (1393). مطالعات آمایش استان خوزستان؛ فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه‎گیری از مطالعات وضع موجود (گزارش اصلی- جلد سوم)، انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان.
مطهریان، محسن؛ گلرخ، شمین (1397). اصول طراحی پهنه  های رودکناری با رویکرد گردشگری خلاق؛ نمونه موردی رودخانه بشار در یاسوج، کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران، معماری و شهرسازی.
معاونت برنامه‏ریزی شهرداری اهواز (1395). آمارنامه شهر اهواز، انتشارات شهرداری اهواز.
معاونت برنامه‎ریزی شهرداری اهواز (1396). آمارنامه شهر اهواز، انتشارات شهرداری اهواز.
مقیمی نژاد، سمیه؛ ابراهیمی، کیومرث؛ کراچیان، رضا (1396). مطالعه تغییرات فصلی خودپالایی رودخانه کارون، 4(49): ص 634-621.
مکوند حسینی، سمیه و صناعی، امیر (1396). ایجاد پویایی در منظر رودکنار توسط پل های پیاده روی رودخانه ای (مورد شناسی: رودخانه کارون در شهر اهواز)، دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری.
ملکی، سعید؛ علیزاده، هادی و کاملی‎فر، محمدجواد (1399). تحلیلی بر الگوهای پایداری گردشگری شهری در شهر اهواز، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری، 49(15): ص 202-181.
منوریان، عباس و رحیمیان، اشرف (1395). برندسازی شهری در ایران: کارکرد، تجارب و فرآیند، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‎ریزی شهر تهران.
موحد، علی و تقی‎زاده، ایوب (1388). بررسی جهت های توسعه مناطق حاشیه نشین شهر اهواز با استفاده از GIS و RS، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره70: ص 28-15.
مولوی، مهرناز و طباطبائی ماسوله، الناز (1393). نقش پارک های خطی رودکناری شهری در توسعه گردشگری، اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصت.
یزدان پناه شاه آبادی، محمدرضا؛ سجادزاده، حسن و رفیعیان، مجتبی (1398). تبیین مدل مفهومی برندسازی مکان: مروری بر ادبیات نظری، مجله باغ نظر، 16(71): ص 34-19.
Ashworth,G (2009). The instruments of place branding:how is it done?,European Spatial Research and Policy, 16 (1): pp. 9-22.
Baker,B (2007). Destination branding for small cities: the essential for successful place branding Portland, OR:Creative LeopBooks.
Fachrudin,H.T.,Lubis,M.D (2016). Planning for riverside area as water tourism destination to improve quality of life local residents, case study:Batuan-Sikambing River,Medan, Indonesia, Social and Behavioral Sciences,234: pp.434-441.
Foldayo-Fernandez,J.A.,Di-Clemete, E., Hernandez-Mogollon,L.M.,Campon-Cerro,A.M (2019). Water tourism: a new strategy for the sustainable management of water-based ecosystems and landscapes in extremadura (Spain), Land, 8: pp.1-18.
Funk,C (2010). A review of river tourism,Journal of Sustainable Tourism, Vol.18, No.7: pp.929-932.
Hadian,M.S.D.,Suganda,B.R., Khadijah,U.L.S., Anwar,R.Kh (2021). River development as sustainable geo-tourism with a participatory stakeholder approach, GeoJournal of Tourism and Geosites, Vol.34, No.1: pp.155-163.
Hospers,G.J (2003). Creative cities, branding places in the knowledge economy knowledge, Journal of Technology & Polic, 16 (3): pp. 143-162.
Kavaratzis, M (2005). Place branding: a review of trends and conceptual models, The Marketing Review, 5(4): pp.329-342.
Nasarudin,M.H.M., Bahar,A.M.A (2013). River tourism: a potential in Pergau River, Jeli Kelantan, Journal of Tourism, Hospitality and Sports, Vol.2013: pp. 1-17.
Negentra,S.A.,Sonoda,H (2013). Developing river tourism on the upper Mekong, challenges and opportunities, European Journal of Business and Social Sciences, Vol.1, No.10: pp. 36-51.
Novaria,M.,Atik,A (2018). Strategy of forming Benjarmasin city branding as clean and comfortable (Barasih Wan Nyaman) river city, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol292: pp.28-35.
Prideaux,B., Cooper,M (2009). River Tourism, CABI.
Poria,Y.,Airey,D., Butler,R (2001). Challenging the present approach to heritage tourism: is tourism to heritage places heritage tourism? Tourism Reviiew, 56 (1/2): pp.51-53.
Rice,G.,Urban,M.A (2006). Where is river city,USA?measuring community attachment to the Mississipi and Missouri river, Journal of Cultural Geography, 24: pp.1035.
Shetawy,A.A (2017). The Nile River: river tourism, Waterfront development and cultural ecosystems, Journal of Urban Research, Vol.24: pp.104-119.
Tran,T.T.,Naugen,P.H (2021). Need to build a river tourism information system for students in Ho Chi Minh City, AIP Conference Proceedings, Vol.2406, No.1: PP.1021.
Vela,J.D.S.E (20013). Place branding: a conceptual and theoretical framework, Journal of Boletin de la Asociation de Geografos Espanoles, 62: pp.467-471.
World Tourism Organization (2016). Mekong river-based tourism product development, NNWTO, Madrid.