چالش‌های پیش‌روی نوغانداری به عنوان یک فعالیت روستایی درآمدزای پایدار در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

نوغانداری ابزار مهمی در راستای توسعة کسب­ وکار خانگی و ایجاد اشتغال، تولید درآمد و توانمندسازی جامعة روستایی است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی چالش­ های پیش­روی نوغانداری، به عنوان یک فعالیت روستایی درآمدزای پایدار در سطح استان گیلان به انجام رسید. تحقیق حاضر به روش توصیفی- پیمایشی و با کمک تحلیل عاملی اکتشافی نوع R به انجام رسید. فهرست اولیه­ ی موانع با بررسی پیشینه‌ی تحقیق و انجام مصاحبه با گروه 30 نفره از خبرگان محلی متشکل از کارشناسان، نوغانداران استان گیلان، تهیه شد. کمبود امکانات تولید، موانع تولیدی- تبدیلی، موانع مالی- بازاریابی، موانع آموزشی و موانع نگرشی از جمله اساسی ­ترین موانع و مشکلاتی است که در توسعه­ ی نوغانداری شناسایی شدند. پنج عامل استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی در مجموع 62/94 درصد از واریانس متغیرها را تبیین کرده­اند. جهت رفع موانع شناسایی شده، برگزاری کلاس­های ترویجی و آموزشی با کیفیت بالاتر، واگذاری تسهیلات بانکی کم­ بهره و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای رفع موانع موجود پیشنهاد می­ شود.

کلیدواژه‌ها


آذربایجانی، مسعود (1382). روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، تهران: انتشارات سمت.
اداره ابریشم و نوغان کل کشور (1399). گزارش روند توزیع و فروش تخم نوغان در سال 1399 و مقایسه آن با دو سال گذشته.
اللهیاری، محمد صادق (1391). نظام ترویج کشاورزی پایدار، رشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
امیرتیموری، سمیه.، و خلیلیان، صادق (1386). رشد بهره­وری عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران و چشم­انداز آن در برنامه­ی چهارم توسعه. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 15 (59): 52-37.    
امیرکبیری، علیرضا و محمدیان، مهسا (1390). بررسی رابطه­ی میان توانمندسازی رضایت شغلی، استرس شغلی و تعهد سازمانی در دفتر مرکزی شرکت پتروپارس. مطالعات کمی در مدیریت، 2 (3): 166- 139.
بازیار، احسان و احمدوند، مصطفی (1396). تبیین بازدارنده­های توسعه­ی کشاورزی در روستاهای شهرستان رستم. فصلنامه پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 10 (1): 67-35.  
پاپ­زن، عبدالحمید و  شیری، نعمت­الله (1391). بررسی موانع و مشکلات توسعه­ی کشاورزی ارگانیک. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه­ی روستایی، 1(1): 126-113. 
پورجم، ابراهیم و فرهادیان، همایون (1391). نگاشت نهادی بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه­ی پایدار، تهران: وزارت کشور.
رضائی، روح اله.، مصفی، لیلا و صالحی­مقدم، نفیسه (1391). تحلیل موانع توسعه­ی کشاورزی ارگانیک در شهرستان زنجان از دیدگاه کشاورزان روستای کناوند. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه­ی پایدار، تهران: وزارت کشور.
رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا.، پورطاهری، مهدی.، فرج­زاده، منوچهر و حیدری ساربان، وکیل (1388). نقش توانمندسازی در توسه­ی کشاورزی، مطالعه موردی استان اردبیل. پژوهش­های جغرافیایی انسانی، 69: 103-87.
زرافشانی، کیومرث.، رجبی، سمیه.، پاپ زن، عبدالحمید و بیگلری، الهام (1386). بررسی نیت کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی استان قزوین با توجه به سبک­های یادگیری. فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی، 1 (2 و3): 76-65.
صنایعی، علی و شافعی، رضا (1391). ارائه مدلی برای تحلیل و پیش­بینی رفتار خرید مشتری­ها بر اساس تئوری کارکردی نگرش (مطالعه موردی صنعت خودرو ایران). فصلنامه پژوهش­نامه بازرگانی، شماره 62: 192-153.
قربانی، محمد.، نعمتی، امین و قربانی، رضا (1388). الگوی قیمت­گذاری علف­کش­های هم سو با محیط­زیست و کشاورزی پایدار: در استان خراسان رضوی ( مطالعه موردی گندم). نشریه­ی بوم­شناسی کشاورزی، 1(1): 101-91.
کشاورز، سمیه و موسوی، سید نعمت الله (1397). بررسی موانع و مشکلات و عوامل مؤثر بر توسعه­ی کشاورزی ارگانیک مطالعه موردی: جالیزکاران شهرستان مرودشت. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 10 (3): 151-172.
کلانتری، خلیل (1389). پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات فرهنگ صبا.
معاونت برنامه­ریزی استانداری گیلان (1395). سالنامه­ی آماری استان گیلان.
معتمد، محمد کریم.، کاوسی کلاشمی، محمد و راعی، محمد رضا (1396). بررسی اثر سیاست­های حمایتی دولت بر سامانه­ی تولید پیله تر ابریشم استان گیلان. تحقیقات تولیدات دامی، 6 (1): 151-139.
موگوئی، رکسانا.، عامری سیاهوئی، رضا و لچیانی، علیرضا (1399). کشاورزی مدرن، محیط­زیست پایدار، تهران: انتشارات فرهیختگان دانشگاه.
یگانه، بهروز و نباتی، عباس (1392). تحلیل موانع توسعه­ی کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP). نشریه­ی فضای جغرافیایی، 13 (44): 152-135.
یوسفی، فرزانه و تجربه کار، مهشید (1395). نگرش و تغییر نگرش. چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران: مؤسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. 
Benchamin, K. V and Gildidhar, K. (2005). Sericulture Industry in India. The 20th Congress of the International Sericulture Commission. Bangalore, India, 3: 158-161.
Charmchian Langerodi, M., Malakmohammadi, I., Chizari, M and Seidavi, A. (2011). An investigation of the sericulture and extension status in Iran. African Journal of Agricultural Research, 6 (16): 3665-3671.
Farshad, A and Zinck, J. A. (1993). Seeking agricultural sustainability. Agricultural Ecosystems and Environment, 47: 1-12.
Fihshbein, M and Ajzen, I. (1975). Belief, attitudes, intention and behavior: an introduction to theory and research. Reding, MA: Addison- Wesley.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2000). Farmer field schools to community IPM, ten years of IPM in Asia. Pontius, J. R. Dilts and A. Bartlett. FAO Asia: the FAO program for community IPM in Asia.
Gold, M. V. (2002). Sustainable agriculture: definition and terms. Available on line: www.kansassustainableag.org/pubs-kcsaac/ksashome.html.
Hayes, B. E. (2003). How to measure empowerment. Quarterly Progress, 27 (2): 120-121.
 Ishizuka, Y. (2005). Present situation of sericulture in Japan. The 20th Congress of the International Sericulture Commission. Bangalore, India, 3: 161-166.
Issad, H. A., Aoudjit, R and Rodrigues, J. J. (2019). A comprehensive review of data mining techniques in smart agriculture. Engineering in Agriculture, Environment and Food, 12 (4): 511-525.
Kasi, E. (2013). Role of women in sericulture and community development: a study from a south Indian village. SAGE Open: 1-11, DOI: 10.1177/2158244013502984 sgo.sagepub.com.
Kouyoumdjian, H and Plotnik, R. (2011). Introduction to psychology, Canada: Wadsworth, Cengage Learning Publication, ninth edition.
Roy Chowdhuri, S., Masankar, U., Das., N. K., Sahu, P. K and Majumdar, M. K. (2011). Studies on involvement of women and their contribution share in sericulture activities, Journal of Crop and Weed, 7 (2): 37-40.  
Singh, T., Bhat, M and Khan, M. A. (2009). Sericulture extension: principles and management. APH Publishing Corporation.
 Williams, D. L. (2000). Student, s knowledge and expected impact from sustainable agriculture. Journal of Agricultural Education, 41 (2): 19-24.