دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12، فروردین 1402، صفحه 1-113 

مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

سنجش اثرات منطقه آزاد تجاری - صنعتی بر عدالت اجتماعی در شهر چابهار

صفحه 1-16

10.22124/gscaj.2023.22203.1160

عبدالمجید میهن خواه؛ معصومه حافظ رضازاده؛ محمودرضا انوری


ارائه پیشران‌های کلیدی آینده حکمروایی شهری هوشمند (مطالعه موردی: شهر رشت)

صفحه 17-40

10.22124/gscaj.2023.22422.1174

نوشا همقدم؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی


مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

تبیین مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس

صفحه 57-74

10.22124/gscaj.2023.21261.1133

مراد دلالت؛ مراد کاویانی راد؛ فریده محمدعلی پور