دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، مهر 1402، صفحه 1-103 

مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

ارزیابی و اولویت‌بندی مناطق شهری بر اساس شاخص‌های شهرشاد (مطالعه موردی: سلمانشهر)

صفحه 39-50

10.22124/gscaj.2023.23789.1215

آسیه نصیری؛ لیلا ابراهیمی؛ مهرداد رمضانی پور؛ کیا بزرگمهر