دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 5-140 
ارزیابی کمی پتانسیل‌های ژئوتوریسم ساحلی دشت میناب

صفحه 53-74

10.22124/gscaj.2021.17346.1054

معصومه رنجبری؛ لیلا گلی مختاری؛ علی اکبر شایان یگانه