دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 5-145 
تحلیل اهمیت – عملکرد شاخص‌های اشتغال پایدار روستایی مبتنی بر محیط طبیعی (نمونه موردی: ناحیه‌ی روستایی شرق گیلان)

صفحه 119-145

10.22124/gscaj.2021.18900.1069

محمدعلی رحیمی‌پور شیخانی‌نژاد؛ حبیب محمودی چناری؛ فاطمه مومنی طارمسری؛ فرزانه نصیری؛ زهرا جنسی