دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، مهر 1401، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

ترجیحات سکونتی طبقة خلاق شهر رشت و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 51-63

10.22124/gscaj.2022.20759.1115

فرهاد نظری؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ محمود داودی