ترجیحات سکونتی طبقه خلاق شهر رشت و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه گیلان

10.22124/gscaj.2022.20759.1115

چکیده

اهداف و زمینه ها: در نظریه های شهری جدید، آنچه باعث توسعه اقتصادی یک منطقه است وجود نیروهای انسانی خلاق در آن منطقه است و عوامل سنتی همچون موقعیت جغرافیایی، دسترسی و... اهمیت سابق خود را از دست داده است؛ چرا که قدرت حضور طبقه خلاق در یک شهر خود می تواند سایر عوامل رشد اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین توجه به ویژگی‌های سکونتی طبقه خلاق و ترجیحاتی که آنان برای سکونت در موقعیت مکانی مشخصی از شهرها دارند از موضوعات مهم در توسعه شهرهاست. روش شناسی: دراین پژوهش توصیفی- تحلیلی، داده ها بصورت اسنادی و پیمایشی گرآوری شده است. تعداد 384 پرسشنامه در بین اعضای طبقه خلاق در شهر رشت تکمیل شده و داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آزمونهای آماری فریدمن، علامت و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق، در ترجیحات سکونتی طبقه خلاق شهر رشت، عوامل کلاسیک سهم بسزایی داشته اند و تاثیر عوامل نرم کمتر از عوامل کلاسیک بوده است. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داده است میزان تمایل و ترجیح سکونت طبقه خلاق در لایه‌های داخلی شهر، بالاست و هر چه از لایه‌های اولیه شهر به سمت پیرامون حرکت می‌کنیم از تمرکز ترجیح سکونتی طبقه خلاق کاسته شده است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، محله‌هایی که افراد طبقه خلاق شهر رشت ترجیح می‌دهند در آنجا زندگی کنند عبارت بوده است از: منظریه، گلسار و بلوار گیلان، معلم، بازار، کاکتوس، ضیابری، فلسطین، نیکمرام، پارک شهر.

کلیدواژه‌ها