برآورد تمایل به پرداخت جامعه برای حفاظت از سواحل دریای خزر استان مازندران (شواهد جدید از رویکرد ارزش‌گذاری مشروط)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی -مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، نوشهر، ایران

چکیده

در این پژوهش به­منظور شناسایی ارزش حفاظتی سواحل دریای خزر استان مازندران و میزان تمایل به پرداخت گردشگران این سواحل با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط (CVM) و پرسش­نامه انتخاب دوگانه تک­حدی تعیین و اندازه­گیری شده است و با استفاده از مدل پروبیت میزان تمایل به پرداخت اندازه­گیری شد و پارامترهای این مدل برآورد گردید. داده‌های پژوهش با نمونة آماری 1524 گردشگر این سواحل در بهار سال 1398 جمع‌آوری شده است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد متوسط تمایل به پرداخت ماهانه گردشگران برای حفاظت این سواحل در بهار سال 1398، برابر با 14964 تومان و برای کل گردشگران حدود 230 میلیارد و 199 میلیون تومان در ماه بوده است. بر پایة نتایج مدل رگرسیونی، متغیرهای قیمت پیشنهادی، درآمد افراد و سطح تحصیلات گردشگران، مهم­ترین عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از سواحل دریای خزر استان مازندران بوده است. این نتایج می­تواند راهنمای مناسبی برای سیاست­گذاران و برنامه‌ریزان صنعت گردشگری استان مازندران باشد.

تازه های تحقیق

- در مواردی که بازار در تعیین قیمت کالا و خدمات ناموفق است، کشف ارزش این کالاها و خدمات مستلزم پیدا کردن ملاکی از تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان است.

- یکی از روش­های کشف ارزشی که جامعه برای این کالاها قائل است، روش ارزش­گذاری مشروط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسعدی، محمدعلی؛ مهیا، محمدنور و الهی، مهدی (1398). برآورد ارزش اقتصادی - توریستی و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت گردشگران به‌منظور استفاده از خدمات تفریحی سواحل جزیره کیش. اقیانوس‌شناسی، ۱۰ (۳۸) ، صص. 99-109.
امیری، هادی؛ کیانی، غلام­حسین و صادق‌پور، فاطمه (1394). برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه­های وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهر اصفهان). جستارهای اقتصادی، 12 (24)، صص. 107-127.
بریم‌نژاد، ولی و هوشمندان، آریا (1392). تعیین میزان تمایل به پرداخت جهت خرید سبزیجات سالم از سوی شهروندان شهر تهران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 5 (18)، صص. 131-150.
خوش‌اخلاق، رحمان و حسن‌شاهی، مرتضی (1381). تخمین خسارات وارده به ساکنان شیراز به‌دلیل آلودگی هوا (سال 1381). تحقیقات اقتصادی، (61)، صص. 53-75.
دلیری، احمدسام؛ امیرنژاد، حمید و مرتضوی، سیدابوالقاسم (1392). برآورد تمایل به پرداخت ساکنان شهرستان چالوس جهت حفاظت از دریاچه ولشت با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک‌و نیم بعدی. بوم‌شناسی کاربردی، 2 (5)، صص. 1-12.
رضایی، اعظم؛ نخعی، نجمه و محمدزاده، شهرام (1392). برآورد ارزش تفرجی پارک جمشیدیه تهران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط. محیط‌شناسی، 39 (2)، صص. 25-32.
شاهپوری، احمدرضا؛ امیرنژاد، حمید و قربانی، محمد (1400). الگوی گردشگری ساحلی دریای مازندران مبتنی بر پرداخت برای خدمات اکوسیستم. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 13(1)، صص. 147-174.
عسگری، علی و مهرگان، نادر (1380). برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان میراث تاریخی فرهنگی با استفاده از CVM: نمونة گنج‌نامة همدان. پژوهش‌های رشد و توسعة پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، 1 (2)، صص. 93-115.
مصطفی‌زاده، سانا؛ حبیبی، فاتح و محمدی، احمد (1398). برآورد تمایل به پرداخت گردشگران و عوامل مؤثر بر آن (مطالعة موردی: دریاچه زریبار مریوان). فصلنامه مطالعات شهری، 9 (33)، صص. 15-26 .
مولائی، مرتضی (1391). مقایسه روش‌های طراحی مبالغ پیشنهادی در روش ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوتایی یک‌بعدی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 21 (81)، صص. 131-152.
 نیکویی، علی‌رضا و زیبایی، منصور (1391). ارزش زیست‌محیطی و گردشگاهی جریان رودخانة زاینده‌رود در شهر اصفهان: کاربرد روش گزینش دوگانة دوحدی. اقتصاد کشاورزی، 6 (2)، صص. 121-151.
Abdullah, S., Jeanty, P. W. (2011). Willingness to pay for renewable energy: Evidence from a contingent valuation survey in Kenya. Renewable and sustainable energy reviews, 15 (6), pp. 2974-2983.
Ajayi, A. O. (2006). An assessment of farmers’ willingness to pay for extension services using the contingent valuation method (CVM): The case of Oyo State, Nigeria. Journal of Agricultural Education and Extension, 12 (2), pp. 97-108.
Bishop, R. C., Heberlein, T. A (1979). Measuring Values of Extra Market Goods: are Indirect Measure Biased. American Journal of Agriculural Economic, (61), pp. 926-930.   
Boyle, K., Walsh, M. and Bishop, R. (1988). Validation of Empirical Measure of Welfare Change: Comment. Journal of Environmental Economics and Management, 1 (25), pp. 80-99.                                                                                                                                               
Carson, R. T., Flores, N. E., and Martinan, K. M. (1996). Contingent Valuation and Revealed Preference Methodologies: Comparing the Estimates for Quasi- Public Goods. Land Economics, (72), pp. 80-99.                                                                                                          
Cooper, J. C., Hanemann, M. and Signorello, G. (2002). One- and- One- Half- Bound Dichotomouse- Choice Contingent Valuation. The Review of Economics and Statistics, (84) 4, pp. 742-750.                                                                                                
Desta, Y. (2018). Analysis of economic value of lake Ziway: an application of contingent valuation method. Journal of Resources Development and Management, 40.
Diswandi, D., Saptutyningsih, E. (2019). Using contingent valuation method for estimating the willingness to pay for mangrove forest: A study in West Lombok, Indonesia. The 3rd Environment and Natural Resources International Conference.
Eftec in Aassociation with Environmental Futures Limited. (2006). Valuing Our Natural Eenvironment. Final Report, Annexes NRr0103, for the UK Department for Environment, Food and Rural Affairs.                                                                                                                   
Genius, M. E. H., Kouromichelaki, E. M., Kouvaki, S. G., Nikiforaki, S. and Tsagarakis, K. P. (2008). Evaluationg Consumer Willingness to Pay for Improved Potable Water Quality and Quantity. Water Resource Manage, (22).                                                                                  
Habb, T. C., Kenneth, E. and McConnell. (2002). Valuing Environmental and Natural Resources: The Econometrics of Non-Market Valuation. New Horizons in Environmental Economics: Edward Eldar Publishers, UK.                                                                                     
Kanayo, O., Ezebuilo, U., and Maurice, O. (2013). Estimating the willingness to pay for water services in Nsukka area of south-eastern Nigeria using contingent valuation method (CVM): implications for sustainable development. Journal of Human Ecology, 41(2), pp. 93-106.
Lee, J.F., Springborn, M., Handy, S. L., Quinn, J. F., and Shilling, F. M. (2010). Approach for Economic Valuation of Environmental Conditions and Impacts. Final Report to Caltrans and the Ddisciplinary Team; Pprepared for California Department of Transportation, With Funding from Federal Highways Administration, June 2010.                                                                 
Mitchell, R. C., Carson, R. T. (1989). Using Survey to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method. Washington DC, Resources for The Future.                                          .                                                
Nandagiri, L. (2015). Evaluation of economic value of pilikula lake using travel cost and contingent valuation methods. Aquatic Procedia, 4, pp. 1315-1321.
Quenin, R., Grafton, W. A., Dupont, D., Nelson, H., Hill, R. J., and Renzetti, S. (2004). The Economics of the Environment and Natural Resources: Blakwell P ublishing Ltd.                                                                                                                                                 
Randall A., Ives, B. and Eastman, C. (1974). Biddind Games for Valuation of Aesthetic Environmental Improvements. Journal of Environmental Economics and Management, 1, pp. 132-149.