نیازسنجی آموزشی بهبود دانش ژئواستراتژی در نداجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی در جهت بهبود دانش ژئواستراتژی در نداجا انجام گرفت. پژوهش حاضر از جمله تحقیقات آمیخته بود که به‌صورت کیفی و کمّی انجام گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری تدوین شد که شامل 39 گویه و در قالب هفت نیاز کلی شامل: نیاز به شناخت در خصوص کشور، جمعیت، جامعه، سیاست، اقتصاد، سرزمین و استراتژی به‌صورت پنج گزینه­ای لیکرت (خیلی‌زیاد، 5 امتیاز تا خیلی‌کم، 1 امتیاز) تدوین شد. جامعۀ آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند که با توجه به آگاهی لازم در خصوص تحقیق حاضر، مشخص گردیدند. به‌منظور شناسایی این نمونه­ها، از روش نمونه­گیری هدفمند استفاده گردید. این نمونه­گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت تعداد 14 نفر به‌عنوان نمونه در بخش کیفی مشخص گردیدند. همچنین جامعة آماری در بخش کمّی تحقیق شامل تمامی افراد حاضر در نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران بودند که به موضوع تحقیق اشراف کامل داشتند. بر اساس انتخاب گلوله‌برفی، تعداد 54 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع‌آوری پرسشنامه­های تحقیق، تعداد 41 پرسشنامه مورد تجزیه‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نیازهای آموزشی بهبود دانش ژئواستراتژی در نداجا شامل نیاز در خصوص شناخت کشور، سرزمین، جمعیت، جامعه، اقتصاد، سیاست و استراتژی می­باشد. نتایج تحقیق حاضر همچنن نشان داد که تمامی نیازهای شناسایی شده در مدل تحقیق از تأثیرگذاری معناداری برخوردار است. بنابراین توجه به مسائل مربوط به کشور، سرزمین، جمعیت، جامعه، اقتصاد، سیاست و استراتژی در برنامه­های آموزشی مربوط به ژئواستراتژی در نداجا ضروری می­باشد.

تازه های تحقیق

- ژئواستراتژی یک برنامۀ کلی برگرفته از جغرافیا، از طریق ترکیب کلیۀ نیروها و یا منابع برای دستیابی به اهداف به­ویژه اهداف نظامی است.

- کلیۀ سازمان­ها از جمله نداجا، نیازمند یک استراتژی برای دستیابی به اهدافشان می­باشند، که آموزش ژئواستراتژی از طریق شناخت و بررسی و به­کارگیری عوامل مؤثر بر آن، در حوزه­های مرتبط با اهداف نیروهای موصوف، می­تواند دستیابی به اهداف را تسهیل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی‌دهکاء، فریبرز؛ افتخاری، الهام و نیک، فرامرز (۱۳۹۸). تحلیل نقش ایالات­متحدة آمریکا و ایران در ژئواستراتژی اقیانوس هند. نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه­ریزی شهری و روستایی، تهران، مرکز بین­المللی همایش­ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام- موسسه آموزش عالی حکمت، صص 1-14.
ارباب‌اتوتایل، ژئاروید؛ دالبی، سیمون و روتلج، پاول (1380).  اندیشه­های ژئوپلیتیک در قرن بیست­و­یکم. ترجمه محمدرضا حافظ‌نیا و هاشم نصیری، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
اشمیت، هلموت (1371). استراتژی بزرگ. ترجمه هرمز همایونفر، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
افتخاری، اصغر (1385). استراتژی و جغرافیا؛ رویکردی تازه به ژئواستراتژی. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک دانشگاه دفاع ملی، شماره 25-26، صص 1-18.
افشردی، محمدحسین (1381). ژئوپلیتیک قفقاز و سیاست خارجی جهوری اسلامی ایران. نشر دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
جهانی‌راد، حجت‌اله؛ شماخی، صمد؛ حاجی‌زاده، احمد و قیاسی، احمد (۱۳۹۵). بررسی ضرورت­های توسعه سواحل مکران و نقش نیروی دریایی راهبردی در تأمین امنیت مرزهای دریای عمان. نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی مناطق مرزی ایران، زاهدان،  انجمن ژیوپلیتیک ایران و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی مناطق مرزی ایران، صص 1-17.
حسن‌پور، محسن (1388). نیازسنجی آموزشی کارکنان پایور شعب بانک مسکن استان خوزستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
خراسانی، اباصلت (1386). نیازسنجی آموزشی (استراتژی­ها و راهبردهای عملیاتی). تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
رفیع، حسین (1387). دانشواژه ژئوپولیتیک و ژئواستراتژی در دنیای اطلاعات. فصلنامة سیاست، 28 (3)، صص 95-116.
رشید، غلام­علی (1386). نقش عوامل ژئوپلیتیک در راهبرد دفاعی (مطالعه موردی: ایران نسبت به عراق). رسالة دکتری جغرافیای سیاسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
سواری‌ممبنی، آمنه و خسروی‌پور، بهمن (۱۳۹۲). بررسی اهمیت آموزش کارکنان در توانمندسازی آنان. سومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران، صص 1-8.
فرجاد، شهروز (1388). نیازسنجی آموزشی در سازمان­ها (مفاهیم، تکنیک‌ها و چهارچوب عملی). تهران: انتشارات بال.
فیروزبخت، فریبا (1386). نیازسنجی آموزشی مربیان دورة پیش از دبستان شهرستان بیرجند از دیدگاه خودشان در سال تحصیلی 86-85. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
عزتی، عزت‌الله (1374).«ژئواستراتژی». چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
عزتی، عزت‌الله (1393). ژئواستراتژی و قرن بیست و یکم. تهران: انتشارات سمت.
کریمی‌پور، یدالله (1396). جزوه درسی ژئواستراتژی. مقطع دکتری جغرافیای سیاسی، تهران، دانشگاه خوارزمی.
کریمی‌پور، یدالله (1394). جغرافیا نخست در خدمت صلح (نگرشی به مناسبات ایران و همسایگان). چاپ اول، تهران: انتشارات انتخاب.
کلاه‌مال‌همدانی، احمد (1392). درآمدی بر الگوی مفهومی ژئواستراتژی و تاثیر آن بر احساس امنیت. فصلنامه دانش انتظامی لرستان، 1 (3). صص 1-22.
لاکوست، ایو و ژیبلین، بئاتریس (1378). عوامل و اندیشه ها در ژئوپلیتیک. ترجمه علی فراستی، انتشارات آمن.
میرزایی، علیرضا؛ کیخاونی، ستار؛ حسین‌زاده، مرتضی و عیوضی، علی (1392). نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. توسعة آموزش در علوم پزشکی، 6 (11)، صص 61-71.
نجف‌آبادی، مریم مهدیه. (1386) نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
Bassam Kurdy, M. (2006).  “Competencies and training needs in the IST in SYRIA andMediterranean Countries”.  IEEE.
Beltaine, S. h. (2009). “How to Conduct a Needs Assessment Study on Training andDocumentation”. httpdelivery.acm.org
Berezeniniski, Z. ( 1997). the Grand Chessboard. Basic Book.
Brown J. (2002). Training needs assessment: A must for developing an effective training program. Public Personnel Management, 31(4), pp. 569-578
Brymer, R. A. (1991). Employee empowerment: A guest-driven leadership strategy. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 32 (1), pp. 58-68.‏
de Tréglodé, B. (2020). Vietnam’s geostrategy in the Spratly islands and ASEAN’s riparian states. Hérodote, (1), pp. 43-58.‏
Dimov, g., Ivanov, v. (2015). Geostrategic premises for contemporary conflicts. journal of defense resources management, 6 (10).
Dorsman, A. B., Ediger, V. Ş., and Karan, M. B. (2018). Energy Economy, Finance and Geostrategy. Springer.‏
Farajollah, J., Arfaee, M. (2010). “An Assessment of Educational Needs of Peasant on Occupation Status Improvement in West Azerbaijan Province/Iran”. IEEE.
Georagi, D., Valery, I. (2015). Geo-Strategic Promises for Contemporary Conflicts. Journal of Efense Resources Management, 6, Issue 1(10)/2015.
Goswami, N. (2019). India and China through the lens of US geostrategy. In India and China in Asia, pp. 157-176.
Kalus, S. (2017). Modern Geostrategy Methods and Practice, Universtat Osnabruk
Karabulut, B. (2005). strategy geo strategy geopolitics, platinyayinlary, Ankara.
Molina, J. A., Ortega, R. (2003). Effects of employee training on the performance of North-American firms. Applied Economics Letters, 10 (9), pp. 549-552.‏
Ridolfi, G. (1992). Approachto the Geostrategy of the Oceans: the case of the Mediterran, Ocean & Coastal Management 18.
Wedin, L. (2017). Maritime Strategies for the XXI Century, the Contribution by Admiral Castex Preface by Admiral Bernard Rogel, Nuvis, Paris.