درآمدی بر سازه‌های روستائی و معیشت در نواحی ساحلی گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی علوم اجتماعی و گردشگری داشگاه گیلان - پژهشکده گیلان شناسی

2 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده

در عصر کنونی با انقلاب عظیم ارتباطی و پیشرفت وسیع تکنولوژی که چهره جهان را به سرعت دگرگون کرده است ؛این دگرگونی ها تاریخ را به سرعت جلو میبرد و زودتر فرهنگ‏هاوسنت‏های بومی به تاریخ می‏پیوندند وفراموش می‏شوند ودر اینده نسلی جدید پا به گیتی می‏گذاردکه از هویت فرهنگی و بومی خود بی خبر خواهد بود وانچه که امروز از ان احساس خطرمی‏شود نابودی وسیع فرهنگ‏ها و سنت‏هاست و آیین‏های بومی است که در محیط پیرامون ما روزگاری در جریان بوده است
این مقاله با عنوان « معیشت سازه های روستایی » با یک مقدمه و بررسی کلید واژه‏ها و تبیین و اهداف و اهمیت موضوع آغاز و در ادامه به بررسی نقش و کارکرد بناها و جایگاه‏های روستایی پرداخته است و نقش هرکدام از آنها در تامین بخشی از معیشت مردم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‎است و در نتیجه بیان شده‎است که یک خانواده روستایی برای تامین معیشت خود و امرار معاش دارای ترکیبات گوناگونی اعم از مادی و معنوی می‎باشد وهر کدام از این بناها و جایگاه‏ها به خود تامین کننده بخشی از نیازهای خانواده روستایی هستند و هرکدام کارکرد اقتصادی ویژه‏ای را باز یابی می‏کنند و خود را در تامین معیشت زندگی روستایی نشان می‏دهند

کلیدواژه‌ها


آقایی، سعیدمیرزا (۱۳۸۹). مفاهیم تغذیه در طب ایرانی سنتی، چاپ اول، نسل نیکان.
ابریش‍م از کج‍ا می‌آید (۱۳۶۲). سری کتابی آموزشی 6، تهران: انتشارات شه‍ریاری.
اخگری، حسن (1374). زراعت برنج، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت.
اسلپر، دیوید ا. پهلمن ، جان ام (2006). پرورش محصولات زراعی. انتشارات بلک ول.
اصلاح عربانی، ابراهیم (1384). کتاب گیلان، تهران: انتشارات گروه پژوهشگران ایران ج 3.
باری، واتس (۱۳۷۳). پروانه و کرم ابریش‍م،  ترجمه پی‍مان خس‍روی سامانی، تهران: دفت‍ر نش‍ر فرهن‍گ اسلامی.
بازن، مارسل (1367). دکتر مظفر امین فرشچیان. ج2. مشهد: نشر آستان قدس رضوی.
بخش‌زاد محمودی؛ جعفر (1388). فرهنگ واژه‌های گیلکی، رشت: گیلکان.
بیرو، آلن (1370). فرهنگ علوم اجتماعی، (چاپ دوم)، تهران: کیهان.
پاینده لنگرودی؛ محمود (1375). فرهنگ گیل و دیلم، (چاپ دوم)، تهران: امیرکبیر.
خدابنده، ناصر (1369).  غلات، تهران انتشارات، دانشگاه تهران.
خسروى، خسرو (۱۳۵۸). جامعه دهقانى در ایران. آگاه،  به نقل از سرشمارى ۱۳۴۵، جلد اول، تعاریف.
خلف تبریزى، محمدحسین (۱۳۶۲). برهان قاطع، چاپ دوم، به تصحیح شادروان دکتر محمد معین، امیرکبیر، ، واژه ده.
خودزکو، الکساندر (1385). سرزمین گیلان، ترجمه سیروس سهامی، رشت: انتشارات فرهنگ ایلیا.
دهخدا، علی اکبر (1377). لغت نامه، تهران: موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران.
رابینو ، ه . ل( 1391). ولایات دارالمرز ایران، چاپ ششم، ترجمه خمامی‌زاده، رشت: انتشارات طاعتی.
رابینو ، ه . ل (1393). کشت برنج در گیلان، ترجمه خمامی‌زاده، رشت: فرهنگ ایلیا.
رابینو ، ه . ل، ف. لافون (1372). صنعت نوغان در ایران، ترجمه خمامی‌زاده (1366) تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
رهنمایی، محمدتقی (1384). کشاورزی گیلان کتاب گیلان (اصلاح عربانی)، جلد 3، انتشارات گروه پژوهشگران ایران.
ژوزفی‍ن کروسر (۱۳۶۹). پرورش کرم ابریش‍م، ت‍رجمه مح‍مدحس‍ن فک‍ری، ته‍ران: نش‍ر زلال.
سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، بخش آمار (2009). ذرت، برنج و گندم.
ستوده، منوچهر (1391). فرهنگ گیلکی، چاپ اول، رشت: نشر فرهنگ ایلیا.
سلیمی موید، سلیم (1395). بررسی مردم شناختی مساکن موقت مریان و روستاهای مجاور آن نمونة مطالعه شده: پوری، فصلنامه علمی هنری، دوره 36، شماره 68: ص 38-15.
طاهری، طاهر (1395). کشاورزی در گیلان، رشت: فرهنگ ایلیا.
عمید، حسن (۱۳۷۱). فرهنگ عمید، چاپ هشتم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
فصیحی، امان‌الله (1389). بررسی کارآمدی نظام کارکردگرایی، مجله معرفت فرهنگی، اجتماعی، سال اول، شماره دوم: ص 131-109.
کتابی، احمد (۱۳۸۰). تلخیصی از نامه فرهنگستان؛ شماره ۱۷
کشاورز، کریم (1394). گیلان، رشت: فرهنگ ایلیا.
لمپتون، ا.ک.س (۱۳۴۵). مالک و زارع در ایران. منوچهر امیرى، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مرعشی، احمد (1382). واژه نامه گویش گیلکی، چاپ دوم، رشت: انتشارات طاعتی.
مرکز آمار ایران. آمارگیرى (۱۳۷۲). جمعیت سال ۱۳۷۰، نتایج تفصیلى کل کشور.
معین، محمد (1386). فرهنگ معین،  تهران: نشر زرین.
مهدوی لاهیجانی، محمد (1394). جغرافیای گیلان، رشت: فرهنگ ایلیا.
نیک‌خلق، علی‌اکبر (1381). جامعه‌شناسی روستایی، انتشارات چاپ پخش.
نجفی، محمدحسن (صاحب جواهر) (1386). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، قم: دفتر انتشارات اسلامی
نشریه شماره 4 (1364). نگرشی اجمالی بر زراعت برنج، تهران: وزارت کشاورزی تهران.
وراوینی، سعدالدین (1370). مرزبان نامه، چاپ پنجم، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: صفی علیشاه.
یاسوری، مجید (1394). مقدمه‌ای بر اقتصاد روستایی، رشت: انتشارات دانشگاه گیلان.
Smith, Bruce D. (1998). The emergence of agriculture. Scientific american library, a division of HPHLP, New York, ISBN 0-7167-6030-4
Rambaud, P. (Ed.). (2011). Sociologie rurale: recueil de textes (Vol. 16). Walter de Gruyter.
Food and agriculture organization of the united nations, statistics division (2009). "maize, rice and wheat.
Sleper, D. A., & Poehlman, J. M. (2006). Breeding field crops (No. Ed. 5). Blackwell publishing.