دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 16، فروردین 1403، صفحه 1-119 

مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

آینده پژوهی توسعه فضایی - راهبردی گردشگری شهری جزیره کیش با رویکرد توسعه پایدار

صفحه 17-36

10.22124/gscaj.2022.20468.1094

شیوا پورقربان؛ احمد پوراحمد؛ علیرضا دربان آستانه؛ سعید زنگنه شهرکی


تبیین سناریوهای فراروی انتقال رود زاب به دریاچه ارومیه

صفحه 37-55

10.22124/gscaj.2024.23850.1217

زکیه آفتابی؛ مراد کاویانی راد؛ حمید کاردان مقدم


مقاله پژوهشی -مطالعه موردی

امکان‌سنجی تحقق چشم‌انداز توسعه گردشگری آبی در استان خوزستان (مورد مطالعه سازه‌های آبی شوشتر و گتوند)

صفحه 77-98

10.22124/gscaj.2024.24439.1234

سید محمدعلی موسوی علی زاده؛ مهدی زینی وند؛ جواد احدیان؛ سعید امانپور؛ هوشنگ مرادی