همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر اسماعیل آقائی زاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

aghaeizadeh@guilan.ac.ir

h-index: