انتشار مقاله های دوره 3 شماره 3

شماره 3 (پیاپی 10) از فصلنامه در سال سوم مطابق با پاییز1401 با تعداد 6 مقاله منتشر گردید. برای مشاهده مقالات می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید. 

https://hgscaj.guilan.ac.ir/issue_836_871.html