نویسنده = ������������ ����������
ترجیحات سکونتی طبقة خلاق شهر رشت و عوامل مؤثر بر آن

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 51-63

10.22124/gscaj.2022.20759.1115

فرهاد نظری؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ محمود داودی