نویسنده = ���������� ����������
ترجیحات سکونتی طبقه خلاق شهر رشت و عوامل موثر بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22124/gscaj.2022.20759.1115

محمود داودی؛ فرهاد نظری؛ مریم جعفری مهرآبادی