نویسنده = ������ �������������� ��������
ارزیابی کمی پتانسیل‌های ژئوتوریسم ساحلی دشت میناب

دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 53-74

10.22124/gscaj.2021.17346.1054

معصومه رنجبری؛ لیلا گلی مختاری؛ علی اکبر شایان یگانه