انتشار مقاله های دوره 2، شماره 2

شماره 2 (پیاپی 5)فصلنامه در سال دوم مطابق با تابستان 1400 با تعداد 6 مقاله منتشر گردید. لطفا برای مشاهده مقالات می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

https://hgscaj.guilan.ac.ir/issue_749_779.html