انتشار مقاله های دوره 2، شماره 1

شماره 1 (پیاپی 4)فصلنامه در سال دوم مطابق با بهار  1400 با تعداد 6 مقاله منتشر گردید. برای مشاهده مقالات می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

https://hgscaj.guilan.ac.ir/issue_749_750.html