تحلیل سفرهای درون شهری در شهرهای میانه اندام مطالعه موردی: بندر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، بوشهر، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل سفرهای درون شهری در شهر بوشهر به‌عنوان شهری میانه اندام در نوار ساحلی جنوبی ایران و شناخت الگوهای غالب سفر در این شهر انجام گرفته است. روش پژوهش، از جهت روش بررسی و سطح پژوهش توصیفی و تبیینی، از منظر هدف و ماهیت، کاربردی توسعهای و از نظر نوع دادههای جمعآوری شده، کمّی است. برای جمعآوری دادهها، از روشهای پیمایشی و اسنادی به صورت ترکیبی استفاده شده است. ابزار جمعآوری دادهها در بخش پیمایشی، پرسشنامه محقق ساخته بوده که نتایج بدست آمده از پرسشنامههای تکمیل شده در قالب طیف لیکرت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان بالای 15 سال شهر بوشهر که 384 نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدهاند. همچنین جهت جمعآوری دادهها و اطلاعات از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری دادههای گردآوری شده از طریق پرسشنامههای تکمیل شده به کمک نرم افزار آماری SPSS  و با استفاده از آزمون‌های آماری (آزمون t و ) صورت گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که سفرهای تفریحی- فرهنگی بیشترین تقاضا و تولید سفر در سطح بوشهر را شامل میشود. همچنین بر اساس یافتههای تحقیق استفاده از اتومبیل شخصی اولویت اول شهروندان برای سفرهای درون شهری میباشد، دسترسی در سفرهای درون شهری با توجه به فاصله ترافیک و هزینه سفر برای ساکنین شهر بوشهر آسان تلقی میشود.

کلیدواژه‌ها


حمدی، حسن؛ مهدوی، مائده و شکری فیروزجاه، پری (1397). تحلیلی بر عملکرد شهرهای میانی در توسعه منطقه‎ای (مورد شناسی: شهر بابل)، جغرافیا و آمایش شهری و منطقهای، 8(29): ص 106- 91.
براتی، ناصر و علی اکبر، سردره (1392). تاثیر شاخص‎های فرم شهری بر میزان استفاده از اتومبیل‎های شخصی و مصرف انرژی در مناطق شهر تهران، باغ نظر، 10(26): ص 12-3.
پور احمد، احمد؛ رهنمایی، محمد تقی؛ فرهودی، رحمت‏اله؛ سالاروندیان، فاطمه؛ دی جست، مارتین(1394). تأثیر شرایط اقتصادی- اجتماعی و مدیریت ترافیک بر تعداد سفرهای درون‌شهری تهران (موارد مطالعه: محلات شیخ‌هادی، قزل قلعه و قیطریه)، اقتصاد و مدیریت شهری، 3(10): ص 93-77.
سرور، هوشنگ؛ پهلوان، مجتبی؛ مبارکی، امید و خیری‏زاده، منصور(1399). تحلیل فضایی رابطه فرم شهری با شاخص دسترسی مورد مطالعه: شهر مراغه، جغرافیا و توسعه، 18(60): ص 180-157.
غضنفرپور، حسین؛ قاسمی، مسلم و رحیمی، محمد(1397). برنامه‎ریزی راهبردی سفرهای درون شهری ایمن و روان با تاکید بر اهداف سفر مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهرکرمان، برنامهریزی فضایی، 8(3): ص 130-107.
فیلی، محمد (1397). تحلیل سفرهای درون شهری به کمک داده کاوی و تکنیک‎های آماری، پایان‎نامه دروه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، به راهنمایی مجید خدمتی.
قدمی، مصطفی و محمدی، آقامحلی (1391). بررسی نقش ساختار فضایی شهر در تمایل شهروندان به شیوه سفر شخصی (بررسی شهر بابلسر)، برنامه‏ریزی شهری، 3(9): ص 94- 77.
قدمی، مصطفی؛ بهرامی، یوسف و دیلم صالحی، مهسا (1396). تأثیر فرم کالبدی شهر بر شیوۀ سفر شهروندان (مورد: شهر ساری)، توسعه کالبدی، 4(6): ص 56- 45.
قدیری، محمود و ممسنی، سوگل (1395). تحلیل تطبیقی شاخص‎های توسعه پایدار نواحی شهر بوشهر، فضای جغرافیایی، 16(54): 96-69.
ماهپور، علیرضا و شاه ابراهیمی، ابراهیم (1399). ارایه یک مدل انتخاب وسیله برای دانش آموزان در شهرهای میانی بزرگ (مطالعه موردی: شهر اردبیل)، حمل و نقل، 17(62): ص 194-185.
مرکز آمار ایران (1400). درگاه ملی آمار، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان بوشهر؛ https://www.amar.org.ir
میرزایی، عنایت‏اله؛ خیرالدین، رضا؛ بهزادفر، مصطفی؛ دومینک، مینو و محمدث، محمود (1398). تحلیلی بر طول سفرهای درون شهری با رویکرد جغرافی زمان: تأثیرپذیری از محدودیت‏های فردی یا فرصت‏های فضایی، باغ نظر، 16(78): ص 56-43.
هادیانی، زهره؛ رحیمی (1392). نقش شهرهای میانی در توسعه منطقه‏ای (مطالعه موردی؛ شهر ایرانشهر)، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 13(30): ص 47-27.
Bielli,Maurizio .Boulmakoul,Azedine. Mouncif,Hicham (2006). Object modeling and path computation for multimodal travel systems, European Journal of Operational Research 175(3):1705-1730.
Choi, Jinmu., Do Lee, Won., Ho Park,Woon., Kim, Chansung., Choi, Keechoo., Chang-Hyeon, Joh. (2014). Analyzing changes in travel behavior in time and space using household Travel surveys in Seoul Metropolitan Area over eight years, Travel Behaviour and Society, 1(2014): 3–14.
Dargay, J. M. & Hanly, M. (2003). The impact of land use patterns on travel behaviour. Paper presented at the European Transport Conference, Strasbourg, France.
Ding, C., Wang, D., Liu, C., Zhang, Y. & Yang, J. (2017). Exploring the influence of built environment on travel mode choice considering the mediating effects of car ownership and travel distance. Transportation Research: part A Policy and Practice, (100): 65-80.
Ellder, E. (2014). Residential location and daily travel distances: The influence of trip purpose. Transport Geography, (34): 121-130.
Frank, L., Bradley, M., Kavage, S., Chapman, J. & Lawton, T. K. (2007). Urban form, travel time and cost relationships with tour complexity and mode choice. Transportation, 35(1): 37-54.
Grazi F., Jeroen C.J.M van den B. (2008). Spatial organization¸ Transport¸ and climate change: Comparing instrument of spatial planning and policy¸Sciencedirect¸ Ecological economics (67): 630-639.
Larsen J., EI-Geneidy A. (2011). A Travel behavior analysis of urban cycling facilities in Montreal Canada¸ ransportation Research Part D 16¸ Contents lists available at ScienceDirect. ELSEVER.
Leck, Eran (2006). “The Impact of Urban Form on Travel Behavior: AMeta-Analysis”‚ Berkeley Planning Journal‚ Volume 37.
Manoj, M. & Verma, A. (2016). Analysis and modelling of activity-travel behaviour of non-workers from a city of developing country, India. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (104): 621-624.
Mercado, R. & Páez, A. (2009). Determinants of distance traveled with a focus on the elderly: A multilevel analysis in the Hamilton CMA, Canada. Transport Geography,17 (1): 65-76.
Peterson, H., (2009). Decision Support for Planning of multimodal Transportation with Multiple Objectives, Thesis, Technical University of Denmark.
Rodrigue J.-P. & Comtois C. & Slack B. (2016). The Geography of Transport Systems, Routladge, London, 3rd Edition,432 pages.
Souche, S. (2010). Measuring the structural determinants of urban travel demand, Journal of Transport Policy, 129.