بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار در جذب گردشگران ورزشی (مطالعة موردی: استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی -مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ایران.

5 عضو هیئت علمی دانشگاه سلیمانیه عراق، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

10.22124/gscaj.2021.20193.1090

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار در جذب گردشگران ورزشی به استان گیلان است. مطالعةحاضر یک مطالعة توصیفی و پیمایشی و از روش دلفی بوده و جامعه آماری آن متشکل از 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و مدیریت گردشگری و متخصصان تورهای گردشگری می­باشند که به روش هدفمند انتخاب شده­اند در ابتدا، دوره­های دلفی تا ایجاد توافق نظری میان خبرگان ادامه یافت و نتایج آن از طریق ضریب توافق کندال به‌وسیله بسته نرم­افزاری SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شد، سپس مهمترین مؤلفه‌ها در جذب گردشگران ورزشی به روش تاپسیس از طریق نرم­افزار اکسل شناسایی و رتبه‌بندی شد، یافته­های تحقیق نشان‌دادن که آشنایی مدیران با بازاریابی گردشگری ورزشی با میانگین وزنی: 8.43، خدمات ارزان و با کیفیت با میانگین وزنی: 8.25، وجود نواحی ساحلی و دسترسی آسان به جنگل و دریا با میانگین وزنی: 7.90، وجود افراد متخصص و کار آشنا با میانگین وزنی: 7.82، سیستم­های حمل و نقل استاندارد و ایمن با میانگین وزنی: 7.75 و معرفی مناسب محل با میانگین وزنی: 7.72 و با توجه به ضریب توافق خبرگان: 7.91 به‌عنوان مؤثرترین عامل­ها انتخاب شدند و نتایج روش تاپسیس نشان داد که مؤلفه‌های مدیریتی با ضریب تشابه: 0.717و مؤلفه‌های زیرساخت با ضریب تشابه: 0.685 برای گردشگران ورزشی می­بایست تقویت یافته تا بتوان در آینده از گردشگران بیشتری چه در زمینه ورزشی و چه در هر زمینه دیگری در استان گیلان میزبانی کرد.
 

کلیدواژه‌ها


ادبی فیروزجاه، جواد (1385). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور با تاکید بر جاذبه­های طبیعی ورزشی، پایان­نامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی دانشگاه تربیت‌مدرس.
اندام، رضا، منتظری، امیر و فیضی، سمیرا (1393). بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی. نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، آذر و دی 93، 16: ص 36-15.
بیگی، حمیده (1400). بررسی نقش عرضه‌داشت­های ورزشی بومی - محلی در توسعه گردشگری استان گیلان بر اساس مدل تلفیقی A’WOT. ، نشریه علمی­پژوهشی مدیریت و توسعه ورزش (چاپ آنلاین).  doi: 10.22124/jsmd.2020.14437.2144
حق­پناه، یعقوب؛ ارغان، عباس و ابوذری، پانته آ (1392). عوامل مؤثر در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران، اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت‌گردی و جغرافیا، همدان،https://civilica.com/doc/248607
حیدری، علی­اکبر؛ روشن، سید علی‌قلی و نادری، نادر (1398). تأثیر بازاریابی گردشگری (آمیخته محل و مردم) بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب استان کرمانشاه. فصلنامه پژوهش­های روستایی، زمستان 98،  4(10):  ص 595-582.
رحمانی، عبدالله؛ وزیری­نژاد، رضا؛ احمدی­نیا، حسن و رضائیان، محسن (1399). مبانی روش‌شناختی و کاربردهای روش دلفی: یک مرور روایی. نشریه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان؛ ۱۹ (۵): ص 538-515.
رضوی، سید محمدحسین؛ دوستی، مرتضی و ذبیحی، اسماعیل (1395). بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران ورزشی به استان مازندران با تاکید بر بازاریابی گردشگری ورزشی، فصلنامه علمی‌پژوهشی نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، 1(9): ص 138-121.
رضوی، سیدمحمد حسین؛ حسینی، سید عماد و خواجه‌پور، اکرم (1392). بررسی جاذبه­های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران، پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 17(9): ص 30-15.
سنایی، محمد (1387). وضعیت توریسم ورزشی در سواحل استان مازندران و گیلان با چند کشور منتخب جهان، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.
شیخی، داود و پازکی، معصومه (1396). ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی گردشگری روستایی با استفاده از مدل آمیخته بازاریابی (P7) (مورد مطالعه: دهستان جوزان، شهرستان ملایر). فصلنامه پژوهش­های روستایی، پاییز 96، 3(8): ص 501-488.
صفابخش، امیرحمزه،(1391). بررسی توانمندی­ها و امکانات ورزشی تفریحی منطقه آذربایجان و رابطه آن با توسعه گردشگری فعال و غیرفعال، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
صفاری، الهام و شریفی­فر، فریده (1394). اولویت­بندی شاخص­های تأثیرگذار بر بازاریابی گردشگری ماجراجویانه در ورزش رفتینگ: مدل آمیخته 7 پی. کنفرانس ملی دستاوردهای فناورانه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران. 28 آبان 94. بابلسر.
عابدی سماکوش، محبوبه؛ فرزان، فرزام و دوستی، مرتضی. (1398). بررسی عوامل مؤثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر. مجله علوم و فنون دریایی. 18 (3): ص74-61.
عاشقی، بهنام و خاک شهرستانی، وحید (1398). تعیین عوامل مؤثر در گردشگری ورزشی استان گیلان. همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار، دانشگاه گیلان.
غلامی­قاجاری، حسن. کلاته­سیفری، معصومه و شیرخدایی، میثم (1396). شناسایی راهکارهای موفقیت استراتژی تقلید در شرکت­های کارآفرین ورزشی (مطالعة موردی: شرکت طنین پیک سبلان، برند بتا). نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. 19(5): زمستان 96، ص 51-37.
گل­زاده، ملیحه و سعیدی، هادی (1399). واکاوی اثرات گردشگری بر بهبود معیشت سکونتگاه­های روستایی با تاکید بر گردشگری ورزشی (نمونه موردی: سکونتگاه­های محور نی - برده­رشه شهرستان مریوان). فصلنامه علمی - پژوهشی نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، تابستان، 3(12): ص 574-557.
محرم­زاده، مهرداد؛ سیدعامری، میرحسین؛ صیادی، محمدامین و محمدی، میترا (1392). ارزیابی مهم­ترین شاخص­های مؤثر در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی، دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 3 (2): ص 45-31.
مطیعی لنگرودی، سید حسن؛ فردوسی، سجاد و شاه محمدی، حمیدرضا (1396). تبیین اثرات رضایت‌مندی گردشگران در بازاریابی گردشگری دریایی (موردمطالعه: نواحی ساحلی استان گلستان)، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، 26(7): ص 54-41.
مطیعی لنگرودی، سیدحسن؛ غلامی، علی و محمدزاده لاریجانی، فاطمه (1397). شناسایی و طراحی مدل عناصر آمیخته بازاریابی در ارتقای جایگاه گردشگری روستایی با رویکرد آینده‌پژوهی (موردمطالعه شهرستان بابل). فصلنامه پژوهش­های روستایی، پاییز 97، 3(9): ص  395-376.
میرزازاده، زهراسادات و عبدالملکی، حسین (1395). طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 34(11): ص 39-25.
میرزایی کالار، سیدمهدی؛ همتی­نژاد، مهرعلی و رحمانی­نیا، فرهاد (1392). عوامل بازدارنده و سوق­دهنده گردشگری ورزشی، نشریه مدیریت و توسعه، سال دوم، 2(1): ص 96-85.
نظریان، علی؛ مولایی­نژاد، مصطفی؛ سوری، ابودر؛ نظریان، لیلا و عبدالهی، اعظم (1394). بررسی موانع گردشگری ورزشی استان گیلان با توجه به نیروهای رقابتی پورتر و مدل  PEST. همایش ملی علوم ورزشی نوین، ورزش حرفه­ای و ارتقاء تندرستی. وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه گنبدکاووس.
هنرور، افشار؛ مشرف جوادی، بتول و غفوری، فرزاد (1384). عامل­های سوق­دهنده گردشگران به رویدادهای ورزشی بین­المللی برگزار شونده در کشور، نشریه المپیک، سال سیزدهم، 3(31): ص 63-51.
Abdul Rahman, Noorul Shaiful fitri, Nur Hanis Bazaruddin, Syed Faizal shah seyed Johari shah, Mohd Hafizi Said & Mommad Khairuddin Othman. (2020). The Sustainability of Nautical Sports Tourism in Terengganu Using a Cost Benefit Analysis. Journal of Sustainability Science and Management. V 15 N 1january 2020, pp: 148-161.
Aref, F. (2011). The effects of tourism on quality of life: A case study of Shiraz, Iran. Life Science Journal, 8(2), 26-30.
Benur, A.M. & Bramwell, B. (2015). Tourism product development and product diversification in destinations. Tourism Management, 50, 213-224.
Deshbhakt, Anandrao. Chikali, Tal. Vasmat, Tal Dist. Sport-Tourism Development in Kokan & Western Ghats: Constraints & Possibilities. Original Research Paper Physical Education. V 9. I 9. September 2019.
Duglio, Stefano. Beltramo, Riccardo. (2017). Estimating the Economic Impacts of a Small-Scale Sport Tourism Event: The Case of the Italo-Swiss Mountain Trail CollonTrek. Sustainability Journal, 9, 343. Pp 1-17.
Kiani, Mohammad Saeid. (2019) Sustainable tourism in sport with emphasis on spectators' contribution in environmental preservation. Health, sport, rehabilitation. 5 (3). 44-52. DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2019.05.03.05
Nyikana, Sibulela. Tembi M, Tichaawa (2018). Sport Tourism as a Local Economic. Development Enhancer for Emerging Destinations. Euro Economica. Issue 2 (37), pp: 76-89.
Oranga HM, Nordberg E. The Delphi panel method for generating health information. Health policy and planning 1993 Dec 1;8(4):405-12.
Pedrana, M. (2013). Local economic development policies and tourism. An approach to sustainability and culture. Regional Science Inquiry5(1), 91–99.
QIN, M (2006), The discussion of experiential sports tourism as substitutable tourism forms, Tourism Institute of Beijing Union University, China.
Rezvani, MR. (2008). [Development of rural tourism with sustainable tourism approach (Persian)]. Tehran: Tehran University Press.
Williams, S. (2004). Tourism geography. New York: Rutledge Publication.