ارزیابی شایستگی فرهنگی راهنمایان تور از دیدگاه گردشگران داخلی (مطالعه تطبیقی تورهای گروهی ماسوله و ابیانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

شایستگی فرهنگی راهنمایان تور بر عملکرد شغلی‌شان و میزان رضایت گردشگران از خدمات آنها تاثیر قابل توجهی دارد و لازم است که در تحقیقات گردشگری توجه بیشتری به آن شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی شایستگی فرهنگی راهنمایان تور در مقصدهای تاریخی ماسوله و ابیانه است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران داخلی هستند که از طریق تورهای گروهی، به ماسوله و ابیانه سفر کرده‌اند. ابعاد و مولفه‌های شایستگی فرهنگی راهنمایان با استفاده از پرسشنامه نیمه‌باز مورد بررسی قرار گرفت و از طریق مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد از میان ده شاخص شایستگی فرهنگی راهنمایان تور ابیانه و ماسوله، درک فرهنگ محلی (ابیانه)، درک محیط محلی سفر (هر دو)، میانجی‌گری فرهنگی (هر دو)، توانایی زبان (ابیانه)، ارتباطات میان‌فرهنگی و مهارت‌های تعاملی (هر دو) و همدلی فرهنگی (ماسوله) مولفه‌هایی هستند که باید بیش از سایر مولفه‌ها در راهنمایان تور این دو‌ مقصد ارتقا یابند تا در نهایت منجر به افزایش رضایت گردشگران و وفاداری آنها به دفاتر خدمات مسافرتی شوند. بر ‌این ‌اساس، مدیران موسسات آموزشی و انجمن‌های صنفی می‌توانند علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی راهنمایی تور، دانش و مهارت‌های مرتبط با شایستگی فرهنگی را به طور کاربردی و در حین اجرای تور به راهنمایان گردشگری آموزش دهند.

کلیدواژه‌ها


بسطامی، محمدرضا؛ کیانیان، تکتم؛ برجی، میلاد؛ امیرخانی، مهدی و  سامان، صابر (1395). ارزیابی شایستگی فرهنگی در پرستاران. مجله اخلاق پزشکی، 10(36): ص 72-65. ‎
پاپلی یزدی، محمد حسین؛ و سقایی، مهدی (1385). گردشگری (ماهیت و مفاهیم). چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.
جهانیان، منوچهر؛ و نادعلی پور، زهرا. (1388). مدیریت گردشگری (تعاریف، ماهیت و اجزا). تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
حسینی، سید صادق (1393). ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﺎﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ، 9 ‌(28): ص 115-44.
حیدری، رحیم (1396). مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری. انتشارات سمت، تهران.
خانبابایی گول، مهدی؛ جبارزاده، فرانک؛ و زمان‌زاده، وحید (1396). شایستگی فرهنگی دانشجویان ترم آخر کارشناسی پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال غرب ایران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15(8): ص 619-612.
رحیمی اقدم، صمد؛ صنوبر، ناصر؛ و حق وردیزاده، ابوالفضل (1397). شناسایی شایستگی های اخلاقی راهنمایان تور بین‌المللی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 15 (3): ص 64-58.
رحیمی اقدم، صمد؛ رحیمی کلور، حسین؛ و حق وردیزاده، ابوالفضل (1398). شناسایی شایستگی های محوری راهنمایان تور بین‌المللی، فصلنامه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه، 9 (4): ص 81-63.
رضائی، روح‌اله؛ صفا، لیلا؛ و رنجبران، پریسا (1394). شناخت و واکاوری مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان اصفهان (مطالعه موردی؛ روستای ابیانه)، فضای جغرافیایی، 15 (49): ص 56-37.
رنجبریان، بهرام؛ و زاهدی، محمد (1394). برنامه‌ریزی و سرپرستی گشت‌ها، اصفهان: انتشارات چهار باغ.
زیاری، کرامت‌الله؛ بشارتی، نیما؛ و شعبانی کوچصفهانی، مرتضی (1397). پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناشی از توسعه گردشگری (نمونه موردی محور فومن – ماسوله)، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، 1 (1): ص 41-31.
ضیایی، محمود؛ و فرمانی، لیلا (1390). ارزیابی گردشگران اروپایی از عملکرد راهنمایان تور در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، 7 (15): ص 52-29.
کروبی، مهدی؛ امیری، زینب؛ و محمود‌زاده، سید مرتضی ‌(1397). شناسایی و اولویت‌بندی ویژگی‌های موثر بر عملکرد راهنمایان تورهای ورودی از منظر گردشگران خارجی (مورد مطالعه: راهنمایان تورهای ورودی فرهنگی شهر تهران)، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 13 (41): ص 55-41.
محمدخانی، کامران (1387). نقش راهنمایان تور در رضایتمندی گردشگران فرهنگی: مدل راهنمایان هوشمند عاطفی، مجله مدیریت فرهنگی، 2 (2): ص 124-113.
محمودی، اعظم؛ خانی، لطفعلی؛ و غفاری، مظفر (2017). بررسی ارتباط شایستگی فرهنگی و مسئولیت‌پذیری با نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران: نقش میانجی باورهای اخلاقی. اخلاق و تاریخ پزشکی، 9(5): ص 51-39.
نظری داشلی برون، زلیخا (1384). مردم‌شناسی ابیانه. انتشارات میراث.
پارساییان، علی؛ و اعرابی، سید محمد (1385). جهانگردی در چشم‌اندازی جامع ( نوشته چاک وای‌گی)، تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌های فرهنگی.
Almutairi, A. F., McCarthy, A., & Gardner, G. E. (2015). Understanding cultural competence in a multicultural nursing workforce: Registered nurses' experience in Saudi Arabia. Journal of Transcultural Nursing, 26(1), 16–23.
Al Jahwari SD, Sirakaya-Turk, E., & Altintas, V. (2016). Evaluating communication competency of tour guides using a modified importance- performance analysis (MIPA). International Journal of Contemporary Hospitality Management; 28(1): 195 – 218.
Ang, S., Ng, K. Y., & Rockstuhl, T. (2020). Cultural Competence. In Oxford Research Encyclopedia of Psychology.
Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Briones, E., Tabernero, C., Tramontano, C., Caprara, G. V., & Arenas, A. (2009). Development of a cultural self-efficacy scale for adolescents (CSES-A). International Journal of Intercultural Relations, 33(4), 301–312.
Bowie, D., & Chang, J. C. (2005). Tourist satisfaction: A view from a mixed international guided package tour. Journal of Vacation Marketing, 11(4), 303–322.
Cohen, E. (1985). The tourist guide: The origins, structure and dynamics of a role. Annals of Tourism Research, 12(1), 5–29.
Huang, Y. (2011). Chinese tour guides' strategies in intercultural communication - implications for language teaching and tourism education. Journal of Language Teaching and Research, 2(1), 146–150.
Grobelna, A. (2015). Intercultural Challenges Facing the Hospitality Industry. Implications for Education and Hospitality Managemen. Journal of Intercultural Management 7(3)
Johnson, J. P., Lenartowicz, T., & Apud, S. (2006). Cross-cultural competence in international business: Toward a definition and a model. Journal of International Business Studies, 37(4), 525–543.
Jacobson, S. K., & Robles, R. (1992). Ecotourism, sustainable development, and conservation education: Development of a tour guide training program in Tortuguero, Costa Rica. Environmental Management, 16(6), 701–713.
Kumas-Tan, Z., Beagan, B., Loppie, C., MacLeod, A., & Frank, B. (2007). Measures of cultural competence: Examining hidden assumptions. Academic Medicine, 82(6), 548–557.
Lin, J., Fan, D., Tsaur, S., & Tsai. Y. (2021). Tourists’ cultural competence: A cosmopolitan perspective among Asian tourists, Tourism Management, 83, 1-12
Luka, In., Vinklere, D., & Vaidesvarans S ., (2010). Promoting students’ intercultural competence in tourism studies, XI International Scientific Conference, Individuals, Society, State in Changing Economic Circumstances, Riga: School of Business Administration Turiba.
Lewthwaite, M. (1996). A study of international students' perspectives on cross-cultural adaptation. International Journal for the Advancement of Counselling, 19(2), 167–185.
Leclerc, D., & Martin, J. N. (2004). Tour guide communication competence: French, German and American tourists' perceptions. International Journal of Intercultural Relations, 28(3), 181–200.
Luoh, H. F., & Tsaur, S. H. (2014). The effects of age stereotypes on tour leader roles. Journal of Travel Research, 53(1), 111–123.
Mak, A. H. N., Wong, K. K. F., & Chang, R. C. Y. (2011). Critical issues affecting the service quality and professionalism of the tour guides in Hong Kong and Macau. Tourism Management, 32(6), 1442–1452.
Perng, S. J., & Watson, R. (2012). Construct validation of the nurse cultural competence scale: A hierarchy of abilities. Journal of Clinical Nursing, 21(11‐12), 1678–1684.
Scherle, N., & Nonnenmann, A. (2008). Swimming in cultural flows: Conceptualising tourguides as intercultural mediators and cosmopolitans. Journal of Tourism and Cultural Change, 6(2), 120–137.
Selmeski, B. R. (2007). Military cross-cultural competence: Core concepts and individual development. Royal military college of Canada centre for security, Armed forces & society occasional paper series, 1.
Scherle, N., & Coles, T. (2008). International business networks and intercultural communications in the production of tourism. In T. Coles, & C. M. Hall (Eds.). International business and tourism: Global issues, contemporary interactions (pp. 124–142). London: Routledge.
Tsaur, S. H., & Lin, W. R. (2014). Hassles of tour leaders. Tourism Management, 45, 28–38.
Tsaur, S. H., & Teng, H. Y. (2017). Exploring tour guiding styles: The perspective of tourleader roles, Tourism Management, 59, 438–448.
Tsaur, S. H., & Tu, J. H. (2019). Cultural competence for tour leaders: Scale development and validation. Tourism Management, 71, 9–17.
Wang, K. C., Hsieh, A. T., Chou, S. H., & Lin, Y. S. (2007). GPTCCC: An instrument for measuring group package tour service. Tourism Management, 28(2), 361–376.
Weiler, B., & Yu, X. (2007). Dimensions of cultural mediation in guiding Chinese tour groups: Implications for interpretation. Tourism Recreation Research, 32(3), 13–22.
Wilson, J., Ward, C., & Fischer, R. (2013). Beyond culture learning theory what can personality tell us about cultural competence? Journal of Cross-cultural Psychology, 44(6), 900–927.
World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) (2003). What is a tourist guide? Retrieved from http://www.wftga.org/tourist-guiding/what-tourist-guide.
Yu, X., Weiler, B., & Ham, S. (2002). Intercultural communication and mediation: A framework for analysing the intercultural competence of Chinese tour guides. Journal of Vacation Marketing, 8(1), 75–87.