کلیدواژه‌ها = قیمت مسکن
تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر قیمت مسکن در نواحی ساحلی (نمونه موردی: شهر ارومیه)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 57-76

10.22124/gscaj.2024.24297.1228

علی جعفری؛ بختیار عزت پناه؛ بشیر بیگ بابایی