کلیدواژه‌ها = رود کارون
بازشناسی ابعاد بسترآفرین طرح رود کارون به مثابۀ برند موثر کلانشهر اهواز

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 5-42

10.22124/gscaj.2022.21307.1134

مهیار سجادیان؛ محمدعلی فیروزی؛ احمد پوراحمد