نویسنده = �������� ���������������� ����������
نیازسنجی آموزشی بهبود دانش ژئواستراتژی در نداجا

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 37-50

10.22124/gscaj.2022.21608.1149

افشین متقی دستنایی؛ حسین دانا