نویسنده = ���������������� �������������� ������������������