نویسنده = ���������� ������������������ ���������� ��������������