نویسنده = �������� �������� �������� ���������� ����������