نویسنده = ���������� ���������� �������� ������
تحلیل فضایی و مکانیابی خانه‌های سالمندان با استفاده از GIS نمونه موردی: شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 75-92

10.22124/gscaj.2021.15434.1046

نوشا قدسی زاد؛ امیر رضا کریمی آذری؛ علیرضا پورانوری؛ حسین مطلبی