نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تحلیل سفرهای درون شهری در شهرهای میانه اندام مطالعه موردی: بندر بوشهر

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 89-106

10.22124/gscaj.2022.20691.1111

محمد غلامی؛ غلامرضا امینی نژاد؛ مهسا سلیمانی