کسب رتبه (ب) توسط فصلنامه در ارزیابی سال 1400

کسب رتبه (ب) توسط فصلنامه در ارزیابی سال 1400

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند که فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی موفق به کسب رتبه (ب) از سوی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است.